مشخصات نشــریه

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6174

شاپا الکترونیک

: 2676-4636

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: اصغر فلاح

سردبیر

: محمود حبیب نژاد روشن

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33687437 (011)

نمابر

: 33687437 (011)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: journal@sanru.ac.ir

نشانی

: ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

76,765

دانلود یکساله

53,043