مشخصات نشــریه

تفکر و کودک

تفکر و کودک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تفکر و کودک

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0700

شاپا الکترونیک

: 2383-0719

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهرنوش هدایتی

سردبیر

: مسعود صفایی مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88612873 (021)

نمابر

:

تارگاه

: fabak.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

41,097

دانلود یکساله

22,006