دانلود گزارش استنادی نشریات پزشکی SID–JCR (2020/1399)

دانلود گزارش استنادی نشریات پزشکی SID–JCR (2019/1398)


انتخاب زبان نشریه     

انتخاب نوع نشریه     

انتخاب سال     

عنوان نشریه     

نتایج گزارش


ردیف▼▲نام نشریه▼▲ سال▼▲ مقالات سال 1399▼▲ مقالات سال 1398▼▲ مقالات سال 1397▼▲ استنادهای سال 1399▼▲ استنادهای سال 1398▼▲ استنادهای سال 1397▼▲ خوداستنادهای سال 1399▼▲ شاخص آنی▼▲ ضریب تاثیر▼▲ ضریب تاثیر 5 ساله
1رستنیها139923182120000.087--
2پژوهش فیزیک ایران13991795820100-0.00560.006
3پژوهشهای اقتصادی ایران13992828270010-0.01820.1026
4محیط شناسی13993648480000--0.0809
5بلورشناسی و کانی شناسی ایران13991875780110-0.01310.0167
6مجله علمی شیلات ایران (فارسی)13991061029510000.0094-0.0137
7علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)13993637390000--0.0227
8پژوهشنامه بازرگانی13991033280000--0.0787
9بررسیهای حسابداری و حسابرسی13991328270000--0.2109
10علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)139917414212260100.03450.00380.0321
11تحقیقات اقتصادی13991040400000--0.045
12مجله علمی پزشکی جندی شاپور139959605831000.05080.00850.0217
13آفات و بیماریهای گیاهی139926272040000.1538--
14علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)13998012012012100.01250.01250.043
15گیاهان دارویی13996579460000--0.0494
1234567891011121314151617181920...