برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سمیت کبدی T-2 toxin در مدل کبد پرفیوز شده موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: دارايي بهرام,راسخ حميدرضا,قاضي خوانساري محمود
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

T-2 toxin، يك مايكوتوكسين تريكوتسني، از جمله سمي ترين تركيباتي مي باشد كه توسط قارچ ها بويژه گونه فوزاريوم توليد مي شوند. آلودگي غلاتي مانند جو، گندم، برنج و ذرت با مايكوتوكسين هاي فوزاريومي در سرتاسر دنيا گزارش شده ‌است.
در اين مطالعه از مدل کبد پرفيوز شده موش صحرايي استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه T-2 toxin باعث تغييراتي در مشخصه هاي بيوشيميايي و مورفولوژي در مدل كبد پرفيوز شده موش‌صحرايي مي گردد. نتايج نشان مي دهد T-2 toxin موجب افزايش معني دار فعاليت آنزيم هاي آمينوترانسفراز در مقايسه با گروه كنترل شده ‌است (p<0.01 وp<0.05). همچنين T-2 toxin باعث افزايش معني دار در ميزان فعاليت آنزيم كربوكسيل استراز كبدي شد (p<0.001). در اين مطالعه نشان داده‌شد T-2 toxin باعث افزايش معني داري در ميزان پراكسيداسيون ليپيدي در مقايسه با گروه كنترل گرديده‌است (p<0.001). از طرفي ذخاير گلوتاتيون هم در كبد و هم در ترشح صفراوي بطرز معني داري در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافته اند (بترتيب، p<0.01 و p<0.05). ميزان TBARs (عوامل واكنش دهنده با تيوباربيتوريك اسيد) به عنوان شاخص پراكسيداسيون ليپيدي بعد از دو ساعت پرفيوژن با T-2 toxin به حدود شش برابر (در دوز 21 پيكومول در ليتر) و هفت برابر (در دوزهاي 9 و 43 پيكومول در ليتر) ميزان آن در گروه كنترل رسيد (p<0.001). مطالعات هيستوپاتولوژي در اين تحقيق نشان داد T-2 toxin بعد از 2 ساعت پرفيوژن در روندي تقريبا وابسته به دوز باعث تغييرات مورفولوژي در كبد شامل: افزايش اتساع، آماس هپاتوسيت ها، التهاب و نكروز بافتي شده است. گلوتاتيون و پراكسيداسيون ليپيدي هر دو شاخص هاي حساسي براي استرس اكسيداتيو مي باشند. شاخص TBARs بعد از دو ساعت در معرض قرار دادن كبد با T-2 toxin در سيستم پرفيوژن به بالاترين ميزان خود رسيد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی