برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل موثر برآماده سازی نمونه های مندلیک اسید بعنوان یک شاخص بیولوژیکی در ارزشیابی مواجهه شغلی با استایرن با استفاده از فازهای جامد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: عبدالهي محسن,شاه طاهري سيدجمال الدين,گل بابايي فريده,رحيمي عباس
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

در اين مطالعه با استفاده از ستونهاي فاز جامد سيليكا، عوامل موثر بر تغليظ و تخليص مندليک اسيد مشتمل بر pH نمونه غلظت نمونه، حجم و دبي عبور نمونه، نوع حلال شستشو و شويش و نوع جاذب مورد ارزيابي قرار گرفت.
پس از آماده سازي نمونه هاي آزمايشگاهي با فاز جامد نوع آنيوني قوي (SAX)، با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارآيي بالا (HPLC) مجهز به ستون (250×4.6 ID mm, 0.5mm) C18 و دنكتور UV در طول موج 225 نانومتر و با بكارگيري فاز برنده: آب، متانول، اسيد استيك (69 :30 :1v/v/v) در دبي 0.85 ml/min، تعيين كمي گرديد. حد تعيين اين ماده با شرايط كروماتوگرافي ذكر شده فوق4ppm  (بسيار كمتر از استاندارد مواجهه بيولوژيكي) تعيين گرديد. در اين تحقيق آزمايشگاهي، كار تريجهاي نوع تبادل آنيوني قوي (SAX) در آماده سازي نمونه نسبت به جاذبهاي غير قطبي اکتادسيل (C18)، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. ميزان راندمان بازيافت مندليک اسيد با نوع جاذب، نوع حلال شستشو، حجم نمونه، pH نمونه و سرعت عبور نمونه با 0.001>Pv ارتباط معني داري دارد و بهترين بازيافت در 6=  pHنمونه و سرعت عبور 1ml/min و اسيد استيك 1% به عنوان حلال شستشو و اسيد استيك 5% به عنوان حلال شويش در جاذب نوع SAX بدست آمد. در اين مطالعه بين غلظت نمونه با بازيافت مندليک اسيد رابطه معني داري مشاهده نشد (0.05 >Pv). همچنين روش بهينه شده با استفاده از نمونه هاي ادرار Spiked شده در سه غلظت ppm 1600 و 400 ، 50 روايي سنجي شد كه قابليت تكرار پذيري مناسب آن در شش روز متوالي و در طول يك روز مورد تاييد قرار گرفت. بنابراين اين مطالعه نشان داد که مي توان با استفاده از فاز جامد آنيوني SAX و با توجه به در نظر گرفتن شرايط مناسب که در اين تحقيق بدست آمد مواجهه شغلي با استايرن را در مقادير پايين مورد ارزيابي قرار داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 49  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی