نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر توسعه اقتصادی صنایع کوچک و متوسط

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عنايتي مهرداد*,عابدي حسين,همتي فر محمد,آريافرد ايمان
 
 *گروه مديريت، موسسه آموزش عالي کار، واحد خرمدره
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش پيش رو، بررسي تاثير فرهنگ سازماني کارآفرينانه بر توسعه اقتصادي صنايع کوچک و متوسط مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي و از شاخه پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق، مديران ارشد شرکت هاي کوچک و متوسط مستقر در شهرک هاي صنعتي فعال در استان تهران مي باشد که از بين آنها، 132 نفر به عنوان نمونه آماري از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که براي روايي آن از روايي محتوي و جهت پايايي آن از آلفاي کرونباخ بهره برداري شد. همچنين از آمار توصيفي براي تحليل متغيرهاي جمعيت شناختي و آمار استنباطي شامل آزمون کولموگوروف- اسميرنوف و رگرسيون خطي به منظور تعيين ارتباط بين متغيرهاي تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون رگرسيون نشان مي دهد که فرهنگ سازماني کارآفرينانه و عوامل آن تاثير مثبت و معناداري بر توسعه اقتصادي صنايع کوچک و متوسط دارند.

 
کلید واژه: کارآفريني، فرهنگ سازماني کارآفرينانه، صنايع کوچک و متوسط، اقتصاد مقاومتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی