برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آسیب شناسی وضعیت سرمایه اجنماعی در بانک ها (مطالعه موردی استان مازندران 1394)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسدپور مهدي,لكي عباس,جان حسني علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

بانک ها براي بقاي بهتر خود نياز سرمايه اجتماعي مطلوبي در جامعه دارند، و آن ثروت و دارايي نهفته اي است که از آمادگي روحي- رواني و اجتماعي افراد يک جامعه براي صرف نظر کردن از منافع شخصي و درگيرشدن در عمل جمعي پديد مي آيد. پژوهش حاضر از نوع پيمايش و جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه مشتريان حضوري بانک هاي استان تشکيل مي دادند که نمونه آماري آن 384 نفر برآورد گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه با طيف ليکرت مي باشد. روش نمونه گيري از نوع تصادفي و سهميه اي مي باشد. ضريب آلفا 83% بدست آمد. نتايج با احتمال خطاي 5% و قابليت اطمينان 95% نشان داد: بين بانک ها از نظر ميزان سرمايه اجتماعي در ابعاد اعتماد اجتماعي و مشارکتي، ساختاري و امنيتي، اعتماد دروني و تعميم يافته تفاوت وجود دارد. همچنين با بکار گيري از روش مرکزي (Enter) از رگرسيون چند متغيره، سرمايه اجتماعي مردان نسبت به بانک ها بيشتر از زنان بوده و سرمايه اجتماعي بانک هاي دولتي نيز بيشتر از بانک هاي خصوصي بوده است. بانک هاي دولتي داراي سرمايه اجتماعي تعميم يافته بيشتري نسبت به بانک هاي خصوصي بوده اند در مقابل بانک هاي خصوصي داراي اعتماد اجتماعي- ارادي و تجاري مناسب تري نسبت به بانک هاي دولتي برخوردار بوده اند. درنتيجه بيشترين ميزان سرمايه اجتماعي بانک ها را مي توان در ميان متغيرهاي ياد شده از آن اعتماد دانست.

 
کلید واژه: بانک، سرمايه اجتماعي، مازندران، اعتماد، امنيت، مشارکت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی