برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

زمینه ها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان: نگاهی به مدل های طراحی شده جدید

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي محمدباقر*,فتح الهي جمال,محمدپور فرحناز
 
 *گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه رازي
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

در بررسي هاي اوليه در مورد نوآوري گمان مي شد که نوآوري يک مدل خطي يک سويه است و تنها بين دانشگاه و صنعت رخ مي دهد. در دهه ي 80 به تدريج، با وارد آمدن ايراداتي بر الگوي خطي، مدلي غيرخطي که تعامل دانشگاه و صنعت را نشان مي دهد، طراحي گرديد. با شروع عصر اقتصاد دانش بنيان الگوهاي جديدي در اين راستا ارائه شدند. در اين مقاله از روش توصيفي- تحليلي استفاده مي گردد. ابتدا نگاهي به سير تکاملي مدل ها و الگوهاي نوآوري خواهد شد، سپس به بررسي الگوهاي جديد نوآوري پرداخته مي شود. هدف، شرح تفصيلي مارپيچ سه گانه و چهارگانه نوآوري و تبيين نقش هاي جديد عوامل و بازيگران اين الگوها براي تحقق اقتصاد دانش بنيان است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در عصر اقتصاد دانش بنيان تمام نهادها و سازمان ها و روابط بين آنها در توليد و تجاري سازي دانش نقش دارند. الگوي مارپيچ سه گانه ارتباط بين دانشگاه و صنعت و دولت را به صورت مارپيچ نشان مي دهد. هريک از اين سه جزء علاوه بر وظايف سنتي خود، نقش هاي جديدي را نيز مي پذيرند. در مارپيچ چهارگانه جامعه مدني به عنوان جزء چهارم به مدل اضافه مي شود. مفاهيمي مانند دانشگاه کارآفرين، شرکت هاي زايشي، جامعه و دموکراسي دانشي و کاربران نوآوري، همگي از اجزاي الگوهاي جديدي هستند که براي تحقق اقتصاد دانش بنيان ارائه شده اند. در نهايت پيشنهاداتي براي اجراي اين الگوها در ايران ارائه مي شود.

 
کلید واژه: اقتصاد دانش بنيان، دانشگاه کارآفرين، مارپيچ سه گانه، مارپيچ چهارگانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی