برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر صادرات نفتی بر تابع تقاضای واردات در اقتصاد ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيدمهدي*
 
 *دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

اين مقاله به بررسي اثر صادرات نفتي، نرخ ارز و قيمتهاي نسبي بر تابع تقاضاي واردات در کشور ايران مي پردازد. در ابتدا با استفاده از روش ADF پايايي و ناپايايي متغيرهاي مهم را مورد آزمون قرار مي دهيم و نتايج آزمون نشان مي دهد که همه متغير هاي مذکور از نوع I(1) هستند و با يکبار تفاضل گيري پايا مي شوند، با توجه به اينکه تا کنون روش هاي متفاوتي براي آزمون پايايي متغيرها معرفي شده است، اکثرآزمونهاي شناخته شده فاقداين قابليت اند که بين متغيرهايي که جمع بسته از درجه يک اند I(1) و سري هايي که پايا بوده ولي تقريبا I(1) مي باشند، تمايز قائل شوند، بنابراين استفاده از روش هايي که متکي به آزمون هاي پايايي مي باشند تا حدودي غير قابل اطمينان به نظر مي رسند. علاوه بر اين همانطور که توسط پسران و شين در سال 2001، اثبات شده است از روش ARDL و با منظور نمودن وقفه هاي مناسب مي توان ضرايب بلند مدت سازگاري ميان متغيرهاي مورد نظر در يک مدل را بدست آورد. در اين مقاله از يک مدل لگاريتمي که بر گرفته از مقاله بهمني اسکويي (2005) است و در آن با استفاده از روش همگرايي  ARDLبراي تخمين استفاده شده است.
داده هاي مورد استفاده کل دادهاي در دوره زماني (1338تا1385) مي باشد و نتايج تخميني بدست آمده از آزمون هاي
ARDL وECM  بيانگر اين مطلب مي باشد که صادرات نفتي داراي تاثير مثبت و معنادار و قيمتهاي نسبي و نرخ ارز داراي تاثير منفي و معناداري بر تابع تقاضاي واردات ايران داشته است. و نتايج  ECMنيز نشان دهنده سرعت تعديل نسبتا پايين در تابع تقاضاي واردات ايران بوده است.

 
کلید واژه: تقاضاي واردات، صادرات نفتي، روش ADF، آزمون ARDL و ECM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی