مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر خصوصيات کمي و درصد عناصر مختلف در ارزن مرواريدي تحت تنش خشکي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پاي گذار يوسف,قنبري احمد,حيدري مصطفي,توسلي ابوالفضل
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر محلول پاشي عناصر کم مصرف روي و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گياه ارزن مرواريدي، آزمايشي در سال زراعي 1386 -87 در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل (چاه نيمه) به صورت اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلي شامل سه سطح تنش خشکي =S1 بدون قطع آبياري،=S2  قطع آبياري در مرحله رشد رويشي (ساقه دهي) و =S3 قطع آبياري در مرحله رشد زايشي (خوشه دهي) و فاکتور فرعي نيز شامل محلول پاشي در چهار سطح: =F1 بدون محلول پاشي،=F2  محلول پاشي با سولفات منگنز، =F3 محلول پاشي با سولفات روي و =F4 محلول پاشي با سولفات منگنز+سولفات روي بود. صفات مورد ارزيابي شامل عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، و درصد جذب عناصر (N ,P ,K ,Mn ,Zn) در علوفه گياه بود. نتايج نشان داد که بالاترين ميزان عملکرد علوفه خشک و دانه ارزن، شاخص برداشت و وزن هزار دانه از تيمار عدم تنش حاصل شد. علاوه براين، تيمار عدم تنش باعث افزايش درصد نيتروژن و فسفر موجود در علوفه گياه ارزن شد اما بر پتاسيم، منگنز و روي تاثير نداشت. همچنين بالاترين ميزان عملکرد علوفه خشک و دانه ارزن از محلول پاشي عناصر ريزمغذي بدست آمد. بيشترين محتوي نيتروژن، منگنز و روي نيز از محلول پاشي با عناصر ريزمغذي حاصل شد ولي درصد عناصر فسفر و پتاسيم در علوفه گياه ارزن تحت تاثير محلول پاشي قرار نگرفت.
 
كليد واژه: ارزن مرواريدي، ريز مغذي ها، منگنز، روي، تنش خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی