برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگیهای کارآفرینانه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: درگاهي پرهام,جوادي يداله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

در راستاي بررسي و تبيين ويژگيهاي كار آفرينانه و شناسايي عوامل زمينه اي مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال تحصيلي 85-84، اين پژوهش انجام گرديده است.
جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه شهيد باهنر كرمان بوده است. قريب 14 هزار دانشجو در 14 دانشكده وابسته به اين مجموعه مشغول به تحصيل هستند. با توجه به موضوع، روش توصيفي از نوع همبستگي براي تبيين روابط بين متغيرها انتخاب شده است. از هر دانشكده يك نمونه اتفاقي طبقه بندي شده (قضاوتي) به تعداد 20 نفر دختر و 20 نفر پسر انتخاب شد و در نهايت تعداد 560 پرسشنامه در سطح 14 دانشكده و بخشهاي ذيربط تكميل و جمع آوري گرديد. ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود كه در طراحي آن، پرسشنامه استاندارد شده بين المللي مركز كار آفريني دانشگاه «دارهام» كه در كشورهاي مختلف هند، مالزي، فيليپين و انگليس آزمون شده مبناي كار قرار گرفت. تعداد سوالات پرسشنامه 50 مورد بوده و پاسخ سوالات در طيف چهار گزينه اي موافقم، تا حدي موافقم، تا حدي مخالفم و مخالفم پيش بيني گرديد. ضرايب روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب
0.973 و 0.794 محاسبه گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و Excel، جداول فراواني و نمودار ميله اي، آزمونهاي آماري استقلال كاي دو و همبستگي اسپيرمن و تاوb كندال استفاده گرديد.
يافته هاي پژوهش مبين آن است كه ويژگي هاي كار آفرينانه در دانشجويان، متوسط (تا حدودي) بوده است. بين عملكرد تحصيلي با نياز به موفقيت رابطه معني داري وجود دارد و ساير متغيرهاي مربوط به ويژگيهاي كارآفرينانه مستقل از عوامل زمينه اي گزارش شده اند
.
بررسي رابطه علّي بين متغيرهاي پيش گفته، مطالعه در مورد شيوه هاي آموزش اثربخش براي تقويت خصايص كارآفرينانه در افراد و بالاخره تلاش فرهنگي و الزام به كاربست اين شيوه ها و اجراي برنامه هاي آموزشي فراگير براي تقويت روحيه كارآفرينانه در فراگيران از سطوح مقدماتي، از جمله پيشنهادات اين پژوهش مي باشند
.

 
کلید واژه: كارآفريني، كارآفرين، ويژگيهاي كارآفرينانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 26   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی