برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مدیران کارآفرین برنوآوری کارکنان (مطالعه دانشگاه پیام نور)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرهنگ صفر,حسيني سورکي سيده طاهره
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

هدف كلي اين پژوهش، بررسي نقش مديران كارآ‏فرين بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور منطقه 9 (استان هاي مازندران - گلستان - سمنان) در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. از نظر هدف اين تحقيق كاربردي و از نظر روش توصيفي - زمينه ابي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق كليه مديران و كاركنان دانشگاه پيام نور منطقه 9 كشور (استانهاي مازندران - گلستان - سمنان) بوده است. در اين تحقيق از تعداد 1000 نفر از كاركنان پيام نور منطقه 9 تعداد 384 نفر از طريق فرمول انتخاب حجم نمونه گزينش شده اند و در خصوص مديران چون نمونه با جامعه برابر بوده است همه 17 نفراز مديران مورد بررسي قرار گرفتهاند. در اين تحقيق از كتابخانه براي مطالعات نظري و تدوين ادبيات تحقيق و آراي انديشمندان و نظر صايب صاحب نظران در مورد كارآفريني و نوآوري استفاده شده است. و همچنين از پرسشنامه استاندارد شده سنجش كارآفريني استفاده شده است
روشهاي آماري شامل آمار توصيفي شامل جداول فراواني - درصدها و رسم نمودارها. ونيز آمار استنباطي: شامل ضريب همبستگي پيرسون مي باشد. روايي پرسشنامه كارآ‏فريني توسط «اسكار بوروف و زيمرر» و روايي پرسشنامه نوآوري توسط «رند سيپ» انجام گرفته است. اعتبار پرسشنامه كار‏آفريني با استفاده از نرم افزار
Alpha=99.9 SPSS و اعتبار پرسشنامه نوآوري با ضريب Alpha=84.30 تعيين گرديده است.
با توجه به یافته ها، كارآ فريني فرايندي پويا، پايا و پايدار است و پيش در آمد توسعه و بالندگي سازماني است كه هسته اصلي آن را نوآوري تشكيل ميدهد مديران عالي سازمان بايستي به مفهوم كارآفريني اهتمام ورزيده و در شرايط پر تلاطم و شديدا رقابتي دنياي امروز آن را در نظر بگيرند از اين منظر محقق پس از اجراي تحقيق دريافته است كه سوالات ويژه وي في نفسه از مصاديق بارز كارآفريني بوده اما جامعه آماري تحقيق مورد نظر فاقد ويژگيهاي لازمه بوده اند.

 
کلید واژه: کارآفريني، مديران کارآفرين، نو آوري کارکنان، دانشگاه پيام نور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 44   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی