برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و پیامدهای آن در منطقه سیستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيري صحراگرد حسين,آذرنيوند حسين,زابلي مجيد,شهركي ناصر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪه اي اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻠﻴﻢ ﻳک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب مي شود ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺷﺮوع مي شود و داراي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن وﻗﻮع آن نيز ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺎورزي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮ مي شود. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ تاﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد. هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات خشکسالي بر روي درياچه هامون و همچنين پيامدهاي وقوع اين پديده در منطقه سيستان مي باشد جهت انجام مطالعه حاضر، ضمن بهره گيري از يک چارچوب مفهومي، از پژوهش پيمايشي و تکميل پرسشنامه توسط کارشناسان ادارات ذيربط، بهره گيري شد. بخشي از اطلاعات با استفاده از مشاهدات ميداني و حضور در منطقه مورد مطالعه به دست آمد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که مهمترين دلايل وقوع خشکسالي در منطقه سيستان بارندگي کم، تبخير زياد، کم عمق بودن هامون ها، وابستگي تالاب به رودخانه مرزي هيرمند و بادخيز بودن منطقه است، همچنين مهمترين اثر خشکسالي بر درياچه از بين رفتن نيزارهاي درياچه بود.

 
کلید واژه: خشکسا لي،درياچه هامون، سيستان، تالاب، نيزار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 304   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی