برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

میزان رضایت زناشویی زوج های ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرفاني نصراله*
 
 *دانشگاه پيام نور
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

اين مقاله به بررسي ميزان رضايت زناشويي زوج هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز همدان با توجه به جنسيت، سن، وضعيت اشتغال، و ميزان درآمد آنان پرداخته است. از ميان جامعه آماري زوج هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز همدان، نمونه اي به حجم 86 زوج به روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و به پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون آماري مربع كاي، آزمون t براي گروه هاي مستقل و تحــليل واريانس يك طرفه به وسيله نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج بيانگر آن است كه رضايت زناشويي هيچ يك از زوج ها در حد خيلي كم يا خيلي زياد نيست، بلكه بيشتر در حد متوسط است. همچنين نتايج نشان داد بين ميزان رضايت زناشويي زوج هاي ازدواج دانشجويي تفاوت معني داري مشاهده مي شود. به نحوي كه ميزان رضايت زناشويي افراد به ترتيب در حد متوسط، زياد و كم است. در ضمن نتايج نشان دادند كه ميانگين رضايت زناشويي دانشجويان با توجه به جنسيت، گروه سني، وضعيت اشتغال، و سطوح درآمد آنها تفاوت معني داري ندارد
.

 
کلید واژه: رضايت زناشويي، جنسيت، سن، اشتغال، درآمد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 81   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی