برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شکاف نسلی (جامعه آماری شهر همدان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قائمي زاده محمدسلمان,باباخاني طاهره
 
 
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

پديده شکاف نسل ها تضاد ارزش هاي جوانان و بزرگسالان در زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي واقتصادي بوده و درواقع تفاوت بين سيستم هاي ارزشي دو نسل است. در شرايط بحران ارزش ها به دليل هماهنگي جوانان با تحول سريع جامعه و عدم هماهنگي بزرگسالان با آنها در زمينه فکري، ميان نسل جوان و بزرگسالان شکافي ايجاد مي شود که در طول زمان پيوسته افزايش مي يابد. هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان شکاف نسل ها و شناخت عوامل موثر بر آن مي باشد. اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري و پر کردن پرسشنامه از دويست نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان همدان که از طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند، جمع آوري گرديد. آزمون تحليل واريانس يکطرفه، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T-test مستقل گروهي در تحليل اين پژوهش به کاربرده شد. نتايج نشان مي دهند که بيش از 50 درصد از آزمودني ها در حد متوسط و متوسط به بالا دچار پديده شکاف نسل ها مي باشند و به عبارتي 25 درصد در حد زياد و خيلي زياد و 26 درصد نيز در حد متوسط دچار شکاف نسل ها شده اند. يافته ها همچنين نشان مي دهند که بين ميزان شکاف نسل ها و ميزان ارتباط جوانان با خانواده رابطه معني داري وجود دارد. به علاوه رابطه شکاف نسل ها با ميزان ارتباط دوستان و ميزان گرايش به وسايل ارتباط جمعي معني دار بود. در مورد ارتباط ويژگي هاي فردي و شکاف نسل ها تنها متغير ميزان اختلاف سني آزمودني ها با والدين رابطه معني داري نشان داد و اين رابطه در مورد ساير ويژگي هاي فردي (شغلي، تحصيلات و درآمد خانواده) معني دار نبود.

 
کلید واژه: شکاف نسل ها، ارتباط با خانواده، ارتباط با دوستان، وسايل ارتباط جمعي، ويژگيهاي فردي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی