مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش ميزان اعتماد متقابل شخصي در فضاي خانواده دبيران شهر همدان با تاکيد بر راهکارها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خطيبي اعظم*
 
 *دانشگاه پيام نور، استان همدان، مرکز بهار
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر نوعي زمينه پژوهي به شمار مي آيد که به دنبال سنجش ميزان اعتماد متقابل شخصي دبيران شهر همدان مي باشد. با كاربرد روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه محقق ساخته، 159 نفر از دبيران آموزش و پرورش شهر همدان و به طريق نمونه گيري تصادفي ساده و نسبتي انتخاب شدند.
نتايج پژوهش در سطوح توصيفي و تحليلي حاكي از آن است كه اعتماد به والدين در مرتبه اول و اعتماد به همسر در مرتبه دوم قرار مي گيرد. اعتماد به بيگانگان در آخرين مرتبه قرار مي گيرد و ميزان آن ضعيف مي باشد و مردان از اعتماد متقابل بيشتري نسبت به زنان برخوردار مي باشند
.

 
كليد واژه: اعتماد، اعتماد متقابل شخصي، سرمايه اجتماعي، نظام اعتماد اجتماعي، فاصله اي اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 170   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی