برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اوﻟﻮیﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزاریﺎﺑی ﺑﺎ ﺑﻪ کﺎرﮔیﺮی QFD و FAHP در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضايي حسين,ﭘﻮرﻣﺼﻄﻔﻲ مهدي*,خليلي مهدي
 
 *دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ داراي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮسعه آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ در درون ﺧﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺟﺮاي درﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع، اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي QFD و FAHP رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺘﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 
کلید واژه: ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، FAHP، QFD، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی