برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠی در ﺗﺤﻘﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزاریﺎﺑی ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧکﻬﺎ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﺮکﺖ ﻣﺸﺎوره رتبه بندی اﻋﺘﺒﺎری ایﺮان)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جليلي محمد*
 
 *ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره رتبه بندي اﻋﺘﺒﺎري اﻳﺮان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Credit Bureau ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎري اﺷﺨﺎص (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎﺣﻘﻮﻗﻲ) دارﻧﺪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻋﻀﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎري اﻓﺮاد و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎري ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارايه مي ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري، اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ و رﺗﺒﻪ هاي اﻋﺘﺒﺎري اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮي دﺳﺘﻪ بندي ﻧﻤﻮده و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻢ هاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ تري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ بندي اﻋﺘﺒﺎري اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ رتبه بندي و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در راﺳﺘﺎي اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺣﻤﺎﻳﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ هاي ﻛﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ هاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ارايه و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 
کلید واژه: ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، ﮔﺰارش هاي اﻋﺘﺒﺎري، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی