برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﺑﺮرﺳی تاﺛیﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣیﺨﺘﻪ ﺑﺎزاریﺎﺑی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ارزش ویﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧک ملت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسماعيلي زينب*
 
 *داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺮرﺳﻲ تاﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﻴﺰه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ روي ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 400 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ روش آﻣﺎري ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻛﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و رواﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﻮرد تاﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 0.92 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎري و رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن تاﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تاﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.

 
کلید واژه: ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی