برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﺷﻨﺎﺳﺎیی و رﺗﺒﻪ بندی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺒکﻪ ﺑﺎﻧکی کﺸﻮر (ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻣﻮردی در یکی از ﺑﺎﻧک های دوﻟﺘی)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفرپور محمود*,فياضي مرتضي
 
 *داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رتبه بندي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آميخته ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻗﻴﻤﺖ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮل (ﺧﺪﻣﺖ)، ﻣﻜﺎن، ﺗﺮﻓﻴﻊ و داراﻳﻲ هاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ باﺷﺪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮنه آﻣﺎري (ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺎﻧﻚ) ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠه ﺑﺮرﺳﻲ آن، 73 راﻫﺒﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﻚ (ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻔﻲ و ﺳﺘﺎدي) و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﭼﻬﺎرده راﻫﺒﺮد ﻛﻠﻲ (1) ﻣﺸﺘﺮي مداري و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ و ﻗﺪﻳﻢ؛ (2) ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺮﻓﻴﻊ؛ (3) ﺳﺮﻋﺖ ارايه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن؛ (4) اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و داﺷﺘﻦ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ؛ (5) ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﻌﺐ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ (6) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺧﻮش ﻧﺎم و ﻛﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻫﺎ؛ (7) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد خير ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ (ﻣﺴﺪودي)؛ (8) اﻋﻄﺎي ﭘﺎداشهاي ﻣﻮردي ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ؛ (9) ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺑﺎﻧﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ها ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﻴﺎد؛ (10) ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﻌﺐ؛ (11) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ها و ﻛﺎرﮔﺎههاي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن؛ (12)راه اﻧﺪازي ﺷﻌﺐ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺤﻞ هاي ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ؛ (13) در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮﺷﺮو، ﻣﺠﺮب و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و (14) ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺟﻤﻊ بندي ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻔﺖ ﮔﺎنه آميخته ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

 
کلید واژه: ﺑﺎﻧﻜﺪاري، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ، راﻫﺒﺮد، آميخته ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 226   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی