برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (زنان) با تمایل آنها به کارآفرینی در سازمان ها و ادارات دولتی شهر شیراز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدي عباداله,محمدي حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي و توصيف ويژگي هاي شخصيتي (زنان) در سازمان ها و بررسي تمايل آنها به کارآفريني و همچنين تحليل رابطه آن دو با يکديگر مي باشد. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه زنان سازمان هاي دولتي شهر شيراز مي باشد که تعداد آنان 359 نفر بودند و با استفاده از روش طبقه اي تصادفي، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته شخصيت و کارآفريني به ترتيب شامل 35 و 54 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس هفت درجه اي ليکرت بود. اعتبار پرسشنامه شخصيت و کارآفريني بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.78 و 0.81 برآورد گرديد. پس از جمع آوري داده ها فرضيه هاي تحقيق از طريق ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، ضريب همبستگي اسپيرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين ويژگي هاي شخصيتي (زنان) با تمايل آنها به کارآفريني رابطه معناداري وجود دارد، لذا پيشنهاد مي شد، به دليل اينکه ويژگي هاي شخصيتي (زنان) با کارآفريني ارتباط دارند، شناخت ويژگي ها و خصايص شخصيتي در زنان بر روي کارآفريني تاثير گذاشته و با تقويت اين ويژگي ها مي توان کارآفريني را در زنان افزايش داد.

 
کلید واژه: شخصيت، ويژگي هاي شخصيتي، زنان، کارآفريني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی