برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط پیامدهای ناشی از مواد مخدر و میزان توسعه فرهنگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حضرتي ليلان اكرم*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسي پيامدها و تهدايدات مواد مخدر و نقش آن در ميزان توسعه فرهنگي جامعه مي پردازد و فرضيه اصلي آن اينست كه انحرافات مربوط به مواد مخدر يكي از آسيب هاي عمده اجتماعي هستند و در تعامل با ميزان توسعه فرهنگي مي باشد و هر چه شدت سوء مصرف مواد (اعتياد-خريد و فروش و قاچاق) بيشتر باشد، سلامت، امنيت فردي و اجتماعي، هنجارها، قوانين و ساختارهاي تنظيم كننده روابط اجتماعي را مختل نموده و نقش نيروي انساني خود را در جامعه به درستي اعمال نمي كنند. جامعه آماري بررسي حاضر شامل 1181 نفر زنداني بندهاي مربوط به مصرف يا خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر زندان تبريز در فروردين سال 1388 و حجم نمونه طبق فرمول كوكران 290 نفر بود كه نمونه ها به روش تصادفي ساده استخراج شدند.
تحقيق حاضر از نوع پيمايشي است و گردآوري داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. در پرسشنامه تحقيقي از طيف ليكرت براي سنجش ميزان انواع پيامد مواد مخدر (پيامد فرهنگي-اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي) و ميزان توسعه فرهنگي استفاده شده است. در اين بررسي از تكنيك هاي آماري تحليل عاملي براي تعيين روايي و ضريب آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي سوالات استفاده شد كه در نتيجه سوالات پرسشنامه از روايي و پايايي لازم برخوردار بودند. در آزمون روابط متغيرها از تحليل هاي آماري همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و چندگانه و تحليل مسير استفاده شد كه عمده ترين نتايج بدست آمده به شرح زير مي باشد: اعتياد به مواد مخدر يك آسيب اجتماعي جدي است و ميزان توسعه يافتگي تحت تاثير پيامدهاي اقتصادي، فرهنگي-اجتماعي و بهداشتي ناشي از آن قرار دارد. كه در اين پژوهش و در بين زنداني آن مورد مطالعه و با توجه به مدل رگرسيوني انجام شده، به ترتيب پيامد بهداشتي، پيامد اقتصادي و پيامدهاي فرهنگي-اجتماعي ناشي از مواد مخدر، فرد را در موقعيت هاي هدف يابي به مكانيسم هاي خنثي سازي و توجيه رفتار هدايت مي كند تا به روش هاي فردي و غيرهنجاري عمل نمايد و در نتيجه با ادامه انحراف اوليه، انحرافهاي ثانويه نمود پيدا كرده در نتيجه در خانواده از نقش تربيتي فرزندان، در جامعه از مشاركت اجتماعي و سياسي و ... شانه خالي مي كنند و بنابراين بسترهاي مساعدي را جهت عدم توسعه فرهنگي فراهم و بالطبع همراه با ساير موانع توسعه موجب عقب ماندگي فرهنگي مي شود.

 
کلید واژه: توسعه فرهنگي، پيامدهاي فرهنگي اجتماعي مواد مخدر، پيامدهاي اقتصادي مواد مخدر و پيامدهاي بهداشتي مواد مخدر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 177   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی