برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زراوشاني ويدا,شيخي سلمان,اميني مرتضي,محمدي زيدي عيسي
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

مقدمه:در محيط هاي كاري كاركنان خدمات بهداشتي-درماني وجود خطرات شغلي نظير خطرات شيميايي، رواني، اجتماعي، فيزيكي و بيولوژيكي آسيب هاي جدي را به كاركنان وارد كرده و مشكلات فراواني را براي آنان بوجود مي آورد. ارزيابي نگرش ايمني كاركنان و اجراي آموزش هاي ايمني مدون مي تواند به عنوان يكي از مراحل كنترل مديريتي، در راستاي كاهش حوادث، اعمال ناايمن و خطاهاي انساني و نيز اثر بخشي در هزينه ها به كار رود. لذا پژوهش حاضر در راستاي بررسي نگرش ايمني كاركنان اتاق عمل شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال 1388 اجرا گرديد.
روش كار: در اين مطالعه براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي شامل سه قسمت استفاده شد. قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافيك، قسمت دوم مربوط به موقعيت شغلي و قسمت سوم مربوط به پرسشنامه نگرش ايمني شامل 52 سوال استفاده شد. تمامي پرسنل شاغل در اتاق عمل بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين كه شامل 60 نفر بودند به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.
يافته ها: در مورد نگرش افراد نسبت به ايمني، 20 درصد نگرش مطلوب، 67 درصد نگرش متوسط، 11.5 درصد نگرش پاييني نسبت به ايمني داشتند. بين سن و نگرش ايمني و نيز تحصيلات و نگرش ايمني رابطه معني داري مشاهده نشد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد بين جنسيت و نگرش نسبت به ايمني ارتباط معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: به منظور ارتقا سطح نگرش ايمني كاركنان به ايمني لازم است با اجراي تدابير مديريتي آگاهي و پيرو آن نگرش ايمني افراد را بهبود داده و زمينه هاي بروز رفتارهاي ناايمن كاهش داد. لذا افزايش آگاهي پرسنل (مديريت دانش ايمني)، بهبود نظام انگيزشي (تشويق و تنبيه)، مديريت مشاركت ايمني كاركنان، ايجاد توازن و تعادل در كار و زمان (زمان سنجي مجدد) و ريشه يابي علل تعارضات مي تواند به عنوان پيشنهاداتي جهت نيل به اين هدف مطرح گردد.

 
کلید واژه: نگرش ايمني، اتاق عمل، حوادث
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 191   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی