مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي و بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: منوري سيدمسعود,مدحت آزاده
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت پسماند
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست
زمان:  1387دوره 4
 
 
چکیده: 

اختصاص بيشترين سهم هزينه هاي مديريت مواد زائد ازيک سو و ضرورت بهره وري عملياتي اين سيستم با کاهش زمانهاي صرف شده از سوي ديگر بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل را به صورت يک اصل در طراحي و مديريت پسماند مطرح مي سازد. بنابراين با توجه به سيستم موجود جمع آوري و حمل پسماند در شهر زنجان و نبود ساماندهي مناسب براي آن، ضروري بود مزايا و معايب سيستم با استفاده از روابط رياضي مناسب و سيستم اطلاعات جغرافيايي ارزشيابي شده و سپس با توجه به ساختار شهري و تناژ پسماندهاي توليدي بهينه ترين سيستم مديريتي ارايه گردد. در اين تحقيق شهرك كارمندان شهر زنجان به عنوان پايلوت در نظر گرفته شد.
داده هاي زماني مراحل مختلف جمع آوري و حمل پسماند در مسيرهاي فعلي شهرك كارمندان در ده مرتبه توسط دو كورنومتر ديجيتالي گردآوري و با استفاده از روابط رياضي، نرم افزار EXCEL
و سيستم اطلاعات جغرافيايي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس با تكيه بر اطلاعاتي از جمله تراكم جمعيت، سرانه توليد زباله، مسيرهاي موجود و بكارگيري روابط رياضي و سيستم اطلاعات جغرافيايي سيستم بهينه پسماند براي اين شهرك محاسبه و طراحي گرديد.
نتايج حاصل از ارزيابي زماني سيستم موجود مديريتي نشان مي دهد كل زمان صرف شده جهت عمليات جمع آوري و حمل پسماند شهرك كارمندان با استفاده از خاور 2 ساعت
و 55 دقيقه و 42 ثانيه و متوسط زمان رفت و برگشت به ازاي هر تن از پسماندها در هر سفر 11 دقيقه و 44 ثانيه مي باشد. در اين تحقيق همچنين سيستم جمع آوري پسماند براي شهرك مورد مطالعه از نظر مكان يابي مخازن، تعيين مسيرهاي بهينه جمع آوري و هزينه هاي سالانه طراحي و برآورد گرديد. 60 مخزن ذخيره 55 و 660 ليتري در محدوده شهرك مكانيابي شد و با طراحي مسير بهينه جمع آوري توسط سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش سعي و خطا سه وسيله نقليه فان با احتساب وسيله نقليه رزرو براي شهرك كارمندان محاسبه و پيشنهاد شد.

 
كليد واژه: پسماند، سيستم جمع آوري زباله، اجزا زماني، GIS، زنجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 113  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی