مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير درازمدت ذرات معلق موجود در هوا بر عملکرد ريه دانشجويان تهراني و زنجاني

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدرپور فريدون,ناهيدي احمدرضا,حيدرپور پوريا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: آلودگي هوا يک معضل جهاني است. مدارک زيادي، کاهش عملکرد ريوي را با ذرات معلق هوا مرتبط مي نمايند، کاهش عملکرد ريوي در اروپا گزارش شده است. هدف اين مطالعه بررسي تاثير ذرات معلق بر عملکرد ريوي در دو گروه از دانشجويان تهراني و زنجاني بود.
روش بررسي: فرم پرسشنامه توسط 275 دانشجوي ورودي سال 84 تکميل گرديد و 28 نفر دانشجوي تهراني ( گروه
 (A و 32 نفر دانشجوي زنجاني (گروه (B جهت مطالعه انتخاب گرديدند. سن دانشجويان 23-18 سال و تاريخچه اي از استعمال دخانيات، آسم، بيماريهاي تنفسي، فعاليت ورزشي حرفه اي و کار در معادن را نداشتند و داراي BMI 25-20 بودند. مقادير FEV1/FVC ,FEF25-75% FEV1, FVC داوطلبين اندازه گيري شد و با نرم افزار آماريSPSS11.5  و آزمون آماري T-Test تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ذرات معلق ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده به ارقام پيش بيني
شدهFEF25-75%, FEV1, FVC  را بطور قابل سنجشي کاهش مي دهند، بالعکس مقدار FEV1/FVC افزايش مي يابد. ظرفيت حياتي در گروهA ، 8.2 درصد كمتر از گروه B بود و مقادير FEV1 و FEF25-75% نيز به ترتيـب در گروهA ، 8.6 و 1 درصد كمتر از گروه B بود و نسبت  FEV1/FVCدر گروهA ،  1.5درصد بيشتر از گروه B بود.
نتيجه گيري  الگوي غير طبيعي تست هاي ريوي گروه
A به الگوي بيماريهاي محدود کننده شباهت داشت. تماس درازمدت با ذرات معلق مي تواند کاهش رشد و تکامل ريه ها را سبب شود.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 48  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی