مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات ميدان هاي مغناطيسي ثابت کوتاه مدت و بلند مدت بر اعمال تيروئيد موشهاي صحرايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فتحي مقدم هادي,آهنگرپور اكرم,طهماسبي بيرگاني محمدجواد,شهبازيان حاجيه بي بي,بدوي محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: نيروگاههاي برق، ميدان هاي مغناطيسي در دامنه بالاتر از 20 ميلي تسلا توليد مي كنند، كه براي افرادي که در اطراف آنها زندگي مي کنند، مضر مي باشند. گزارش هاي متعددي وجود دارد که نشان مي دهد، قرار گرفتن در معرض ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در بسامدهاي 50 و 60 هرتز باعث به خطر افتادن سلامتي مي شود. در اين مطالعه اثر ميدان هاي مغناطيسي ثابت 50 هرتز را بر محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-تيروئيد در موش صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: 192 سر موش صحرايي نر نژاد در چهار پروتکل تقسيم شدند. هر پروتکل داراي چهار گروه با 12 حيوان بود. يک هفته پس از سازگاري يک گروه به عنوان گروه شاهد کاذب يا
Sham exposed و سه گروه در معرض ميدان هاي مغناطيسي ثابت 6، 12 و 24 ميلي تسلا، روزانه 40 دقيقه و يا 120 دقيقه به مدت 17 و يا 34 روز قرار گرفت. همه پروتکلها ساعت 9 صبح انجام شدند. پس از پايان هر پروتکل حيوانات بيهوش نموده و خون گيري انجام شد، سرم آنها جدا و در -20oC نگهداري شدند، سنجش هورمون هاي TSH و تيروئيدي به روش RIA و IRMA با استفاده از گاما کانتر انجام گرديد. داده ها با روش آماري ANOVA، يکطرفه و تست پشتيبان Tukey مورد مقايسه قرار گرفتند (P<0.05).
نتايج: در مقادير
TSH و هورمونهاي تيروئيدي اکثر پروتکل ها در تمام گروه ها در مقايسه با گروه شم کنترل (P>0.05) تغييري حاصل نشد، به جز پروتکل ميدان مغناطيسي ثابت روزانه 2 ساعت به مدت 34 روز كه TSH گروه 24mT نسبت به گروه هاي 12mT و 6 و شاهد كاذب افزايش معني دار (P<0.05) يافت. اين حالت كه در آن هورمون آزاد تغيير معني داري ندارد، هيپوتيروئيدي تحت باليني ناميده مي شود، البته در اين طرح درصد جذب T3 كاهش معني داري نسبت به گروه شاهد كاذب (P<0.05) پيدا كرد، که به نفع اختلال در TBG و يا افزايش آن است، در پروتکل ميدان مغناطيسي ثابت روزانه 40 دقيقه به مدت 34 روز، گروه هاي 24mT و 12 نسبت به گروه 6mT و گروه شاهد كاذب افزايش معني داري P<0.001) يا (P<0.01 از نظر تيروکسين تام سرم و اندکس تيروکسين آزاد پيدا كردند. ولي TSH و تيروکسين آزاد اختلاف معني داري نسبت به گروه شاهد كاذب نيافت. بنابر اين ممکن است ميزان TBG در پروتکل هاي ميدان مغناطيسي ثابت افزايش يافته باشد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 68  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی