برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر اعتیاد والدین به مورفین بر هورمونهای محور هیپوفیز- گناد فرزندان موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عصايي راحله,پژوهي ناصر,شيرخاني يعقوب,زاهدي اصل صالح,طراحي محمدجواد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مصرف اپيوئيدهايي نظير مورفين موجب کاهش سطح سرمي هورمونهاي محورهيپوفيز- گناد در هر دو جنس مي شود. از طرفي اپيوئيدهايي نظير مورفين مي توانند از طريق جفت و شير مادر به فرزند منتقل شوند. لذا احتمال دارد مصرف مورفين توسط مادر در طي بارداري، بتواند بر غلظت هورمونهاي محور هيپوفيز- گناد فرزندان نيز تاثير گذارد. متاسفانه توجه به نقش انفرادي مادر در سلامت فرزندان موجب شده است که علي رغم اثرات سوء مصرف مورفين توسط پدر بر فرزندان، اين مهم کمتر مورد توجه قرار گيرد. لذا در اين مطالعه اثر احتمالي اعتياد والدين بر سطح سرمي هورمونهاي هيپوفيز- گناد مورد بررسي قرار گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرايي ماده و 16 سر موش صحرايي نر با مصرف خوراکي دوز افزايش يابنده مورفين محلول در آب آشاميدني به مدت 21 روز معتاد شدند. سپس حيوانات جهت انجام جفت گيري به صورتهاي ماده معتاد و نر غير معتاد = گروه تست 1، نر معتاد و ماده غير معتاد = گروه تست 2، نر و ماده معتاد = گروه تست 3 و گروههاي شاهد 1و2 و گروه کنترل در کنار هم قرار داده شدند. پس از رسيدن فرزندان به سن بلوغ غلظت سرمي هورمونهاي محور هيپوفيز گناد فرزندان نر و ماده گروههاي مختلف اندازه گيري شد. روش آماري مورد استفاده آناليز واريانس يک طرفه و تست توکي و
p<0/05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که در فرزندان ماده گروه تست 1 غظت سرمي هورمون
0.086±0.04) LH واحد بين المللي در ليتر)، 17 بتا استراديول (92/5±2/93 نانوگرم در ليتر و پروژسترون (98/2± 46/22 نانوگرم در ليتر) بود که نسبت به گروه شاهد کاهش معني داري يافته است ولي تفاوت معني داري در غلظت سرمي هورمون 0.21±0.07) FSH واحد بين المللي در ليتر) مشاهده نشد. اعتياد مادر به مورفين تفاوت معني داري بر سطح سرمي هورمون هاي LH، FSH و تستوسترون فرزندان نر نداشت. اعتياد پدر به مورفين نيز تفاوت معني داري بر هورمون هاي محور هيپوفيز- گناد فرزندان نر و ماده نداشت. در گروه تست 3 باروري صورت نگرفت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه اعتياد پدر اثري بر هورمونهاي جنسي فرزندان ندارد. بنظر مي رسد احتمال اثر اعتياد مادر بر ناباروري فرزندان ماده مورد توجه بيشتر قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی