برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات توکسیک فیومهای لحیم کاری بر کبد در موش صحرایی (Rat)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عرب محمدرضا,ميرزايي رمضان,كرماني طيبه ‌
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آلاينده هاي حاصل از لحيم کاري طيف وسيعي از فيومها، گازها و ترکيبات آلي را در بر مي گيرند که فرمالدئيد، سرب و قلع از جمله اين آلاينده ها هستند. مطالعات اثرات مضر اين آلاينده ها بر دستگاههاي عصبي و تنفسي را نشان داده است. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات کبدي اين آلاينده ها در شريط کنترل شده بر کبد در موش صحرايي بود.
مواد و روشها: 48 سر موش صحرايي انتخاب و به روش تصادفي به گروههاي آزمايش (30) و شاهد (16) تقسيم شدند. هر کدام از گروههاي آزمايش و شاهد بر اساس مدت زمان مواجهه با آلاينده ها به سه زير گروه 2 و 4 و 6 هفته اي تقسيم شدند. رتهاي گروه آزمايش در اتاقک گاز با شرايط ثابت هر روز به مدت 1 ساعت در معرض آلاينده ها قرار گرفتند. ميزان فرمالدئيد و سرب و قلع به روش اسپکتروفتومتري و جذب اتمي
(NIOSH & OSHA) اندازه گيري شد. در زمان مقرر از رتها خونگيري و ميزان آنزيم هاي (ALT, AST, ALP) و بيلي روبين توتال و کونژوگه اندازه گيري شد. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج حاصل از آناليز اطلاعات، عليرغم اختلاف ميزان آنزيم هاي کبدي در گروههاي شاهد و آزمايش هيچ اختلاف معني داري را بين گروههاي مورد مطالعه نشان نداد. ميزان فرمالدئيد، سرب و قلع در اتاقک گاز به
ترتيب 0.193 mg/m3 و 0.35 mg/m3 و 3 mg/m3 بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد آلاينده هاي لحيم کاري با اين غلظت و زمان مواجهه، عليرغم تغيير ميزان فعاليت آنزيم کبدي نمي توانند تغيير معني داري را بين گروههاي شاهد و آزمايش بوجود آورند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 24  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی