برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون گوسفند در اثر تزریق داروی کتوپروفن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سامي مسعود,ناظم ناصر*
 
 *بخش بيوشيمي، دانشکده دامپزشکي شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي که داروهاي ضدالتهاب اثرات متنوعي برروي سيستم هاي مختلف بدن به جا مي گذارند و پتانسيل بالايي جهت ايجاد اثرت نامطلوب در بدن دارا مي باشند اين مطالعه جهت بررسي اثر داروي کتوپروفن بر فاکتورهاي هماتولوژيکي و بيوشيميايي خون گوسفند انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه 10 راس گوسفند با سن و وزن يکسان انتخاب و به دو گروه تقسيم شدند. سپس دو روز متوالي از آنها خونگيري به عمل آمد و ميانگين پارامترها به عنوان روز شاهد منظور گرديد. به گروه آزمايش داروي کتوپروفن با دوز 3/3 ميلي گرم به ازاي کيلوگرم تزريق و خونگيري بعمل آمد. در گروه کنترل تزريق سرم فيزيولوژي و خونگيري همزمان با گروه آزمايش انجام شد خونگيري به مدت 3 روز پس از تزريق از هر دو گروه ادامه داشته و مقادير بدست آمده با استفاده از روش آناليز واريانس يکطرفه و آزمون دانکن مورد تجزيه آماري قرارگرفت.
نتايج:
BUN، کلسترول، گلوکز؛ سديم، و پتاسيم در گروه آزمايش افزايش يافته که در مقايسه با گروه کنترل تغييرات کلسترول، گلوکز و BUN معني دار شد (p<0.05). در ارتباط با فاکتورهاي خوني ميزان گلبول هاي قرمز افزايش معني دار 8/33 درصدي در گروه آزمايش نشان داد (p<0.05). ميزان گلبول هاي سفيد کاهش يافته که در مقايسه با گروه کنترل معني دار نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: باتوجه به افزايش بعضي از فاکتورهاي مورد آزمايش بايستي اين دارو در دوز مجاز و مدت کوتاه مصرف گردد و از مصرف طولاني مدت آن بخصوص در حيوانات دهيدراته و داراي ناراحتي کليوي به شدت خودداري شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی