مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات ضدتشنجي روش انرژي درماني اختصاصي غير تماسي در مدل تشنجي كيندلينگ ناشي از پنتيلن تترازول (PTZ) در رت (Rat) و اثر تقويتي آن بر اثرات ضد تشنجي والپروات سديم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كبريايي زاده عباس,دوستداري مهدي,كريمي مجرد عباس,كريمي مجرد عليرضا,اسلامي تبار شهريار,كريمي مهرداد,خراساني رضا,ابراهيمي -
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: صرع يکي از شايعترين بيماريهاي نورولوژيک مزمن مي باشد که با وجود تحقيقات وسيع تعدادي از بيماران به درمانهاي در دسترس مقاوم مي باشند. با توجه به شواهدي که از روش لمس درماني غير تماسي مبني بر اثرات درماني آن وجود دارد اثرات ضد تشنجي اين شاخه از طب مکمل جايگزين مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه حاضر نيز تاثير برنامه درماني روش لمس درماني غير تماسي در مدل آزمايشگاهي کيندلينگ القا شده توسط PTZ پنتيلن تترازول در موش، مورد ارزيابي قرار گرفت. موشها به چهار گروه تقسيم شدند، گروه اول رت هايي که سديم والپروات PTZ + 35 mg/kg را دريافت کردند گروه دوم گروه کنترل مثبت که سديم والپروات PTZ + 100 mg/kg را دريافت کردند، گروه سوم 100 mg/kg سديم والپروات + لمس درماني غير تماسي 15 دقيقه قبل و بعد از القاي تشنج و گروه چهارم با والپروات سديم (200 mg/kg) پيش تيمار مي شدند. نتايج نشان داد که اثرات تشنج زاي PTZ در گروه دريافت کننده 100 mg/kg سديم والپروات به طور کامل مهار نمي شود. اما با اضافه کردن روش لمس درماني غير تماسي با تجويز 100 mg/kg سديم والپروات فاصله زماني تزريق تا بروز اولين مراحل وقوع تشنج SL=Seizure Latency و طول مدت تشنج SD=Seizure Duration به طور معني داري تغيير و شرايط به نفع مهار بيشتر تشنج مي باشد (P<0.05). در گروه دريافت کننده 200 ميلي گرم بر کيلوگرم سديم والپروات اثرات مهاري کامل بر تشنج هاي ناشي از PTZ در مدل فول کيندل وجود داشت ولي درصد حفاظت لمس درماني غير تماسي به طور معني داري بيشتر از گروه دريافت کننده 200 ميلي گرم بر کيلوگرم سديم والپروات بود (P<0.05).
نتيجه گيري: سديم والپروات به طور معني داري در دوزهاي پايين تر از
200 mg\kg قادر به ممانعت از حملات صرعي در موش فول کيندل نمي باشد. ولي لمس درماني غير تماسي به طور معني داري باعث تقويت اثرات ضد تشنجي والپروات در دوز 100 mg\kg در مدل کيندلينگ شيميايي ناشي از PTZ مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 120  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی