مشخصات مقاله

عنوان: 

بهبود پاسخدهي عروق مزانتريک موشهاي صحرايي سيروتيک در اثر مهار سيستم اپيوئيدي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معزي ليلا*,ابراهيم خاني محمدرضا,كياني سميرا,مرات شاهين,دهپور احمدرضا
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

وازوديلاتاسيون سرخرگها همراه با hyperdynamic circulation از مهمترين مشکلات سيروز مي باشد. از سوي ديگر افزايش ميزان اپيوئيدهاي اندوژن در کلستاز و سيروز گزارش شده است. افزايش پپتيدهاي اپيوئيدي نقش مهمي را در تظاهرات بيماري هاي مزمن کبدي مانند خارش، آسيت و انسفالوپاتي کبدي ايفا مي کند. در اين مطالعه نقش سيستم اپيوئيدي در کاهش پاسخدهي عروق مزانتريک موشهاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفته است.
حيوانات سيروتيک و
sham روزانه نالترکسون، آنتاگونيت سيستم اپيوئيدي (20 mg/kg) و يا نرمال سالين را به مدت 28 روز دريافت کردند. سپس سرخرگ مزانتريک فوقاني به روش McGregor کانوله شده، پرفيوز گرديد و سپس پاسخدهي انقباضي بستر مزانتر به دوزهاي مختلف فنيل افرين (10-10 تا 10-6) مورد بررسي قرار گرفت. همچنين سطح پلاسمايي نيتريت/نيترات به عنوان شاخص توليد نيتريک اکسايد اندازه گيري شد. سيروز همراه با کاهش فشار پايه در بستر عروق مزانتريک بود (P<0.01). مهار سيستم اپيوئيدي باعث افزايش فشار پايه در حيوانات سيروتيک گرديد (P<0.01). حداکثر فشار در پاسخ به فنيل افرين به طور معني داري در گروه سيروتيک نسبت به گروه sham کاهش يافته بود (P<0.01). درمان 28 روزه با نالترکسون به طور کامل باعث طبيعي شدن پاسخ در گروه سيروتيک شده به گونه ايکه اختلاف معني داري بين پاسخدهي دو گروه سيروتيک و sham وجود نداشت. مهار سيستم اپيوئيدي اثري بر ميزان افزايش يافته نيتريت/نيترات حيوانات سيروتيک نداشت. اين مطالعه بيانگر نقش سيستم اپيوئيدي اندوژن در کاهش پاسخدهي عروق سيروتيک مي باشد که اين کاهش پاسخدهي ارتباطي با افزايش توليد نيتريک اکسايد ندارد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 54  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی