برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر حساسیت زایی سویه های بالینی استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی توسط گالبانیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula szowitsiana

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فضلي بزاز بي بي صديقه,رضايي امير,معصومي اسلام,ايران شاهي مهرداد,خواجه كرم الديني مهرانگيز,نادري نسب محبوبه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از مواد گياهي در درمان، به دليل طبيعي بودن و عوارض كمتر نسبت به مواد شيميايي رو به افزايش است. در مواردي تاثير هم افزايي آنها با مواد شيميايي سنتزي نيز ديده شده است. در اين تحقيق اثر حساسيت زايي (مقاومت زدايي) گالبانيك اسيد كه يك سزكويي ترپن كومارين حاصل از ريشه گياه Ferula szowitsiana است، به روش رقيق سازي، بر روي سويه هاي استافيلوكوك اورئوس و اشرشياكلي بيمارستاني مقاوم به برخي آنتي بيوتيكها، بررسي شد.
روشها: در ابتدا سويه هاي بيمارستاني استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين، تتراسيكلين و سيپروفلوكساسين، و سويه هاي اشرشياكلي مقاوم به تتراسيكلين و سيپروفلوكساسين دريافتي از دو بيمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد با روش ديسك كاغذي تعيين شد. سپس
MIC آنها با روش ميكروتيتر پليت (رقيق سازي مايع در پليت 24 خانه) در برابر آنتي بيوتيكهاي مذكور انجام شد. در مرحله بعد بررسي اثر ضد باكتريايي احتمالي گالبانيك اسيد بر روي سويه ها و سپس تاثير مخلوط آن با هر يك از آنتي بيوتيك ها به روش ميكروتيتر پليت بررسي شد.
نتايج: 400mg/ml
گالبانيك اسيد به آن مقاوم بودند MIC آنتي تمام سويه ها تا غلظت (mg/mlدر برابر استافيلوكوك اورئوس چنين بود بيوتيكه  متي سيلين 5/2-40، تتراسيكلين 20 - 80>، سيپروفلوكساسين 5-10 آنتي بيوتيكهاي تتراسيكلين و 40g/ml بي تاثير بودند. در بررسي اثر مخلوط سيپروفلوكساسين بر اشرشياكلي تا غلظت 100g/ml به 400، MIC تمام مواد ملاحظه شد كه با افزايش غلظت گالبانيك اسيد از 25/1g/ml تقليل آنتي بيوتيكها نسبت به سويه هاي استافيلوكوك اورئوس به كمتر از يافت كه در مورد سويه هاي اشرشياكلي اثري ملاحظه نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه گالبانيك اسيد قادر به كاهش
MIC آنتي بيوتيكها نسبت به سويه هاي مقاوم استافيلوكوك اورئوس شد، و از آنجا كه اثر مهاري بعضي تركيبات گياهي از قبيل سزكويي ترپن كومارينها بر روي پمپ هاي پروتئيني efflux كه باعث كاهش خروج آنتي بيوتيكها از سلول و افزايش غلظت در آن مي شود معلوم شده است، احتمالا اين اثر كاهش MIC به علت تاثير گالبانيك اسيد كه يك سزكويي ترپن كومارين است بر روي مهار پمپ efflux و در نتيجه كاهش مقاومت ميكربي باشد. البته اين اثر براي اشرشياكلي ملاحظه نشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی