برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهبود کیفیت پارامترهای اسپرم موش مسن پس از تـجویز آنتی اکسیدان سلنیوم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي شبنم,موحدين منصوره*,مولا سيدجواد
 
 *گروه علوم تشريح، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: سلنيوم يک ماده آنتي اکسيداني است که براي عملکرد طبيعي بيضه در مردان و انجام پروسه اسپرماتوژنزيس ضروري مي باشد. اين ماده قادر به کاهش توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن مي باشد و لذا انتظار مي رود که در افزايش باروري موثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات دوزهاي مختلف سلنيوم بر کيفيت پارامترهاي اسپرم موش مسن بوده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه 40 سر موش نر سوري با سن 10-12 ماه يه صورت تصادفي به سه گزوه شاهد، شم و آزمايش تقسيم شدند. در گروه شاهد هيچ تزريقي انجام نشد و در گروه شم هم حجم تزريق گروه آزمايش حلال سلنيوم تزريق شد. در گروههاي آزمايش دوزهاي 04/0، 1/0، 2/0، 4/0، 8/0 و 
 mg/kg 1از سلنيوم به صورت داخل صفاقي به موشها تزريق شد. تزريقات به مدت 5 هفته روزانه انجام شد. بعد از گذشت يک هفته از اتمام تزريقات، اسپرم از اپيديديم بدست آمد و طبق دستورالعمل WHO اناليز شد. سپس نتايج حاصله با روش ANOVA مورد بررسي و سطح معني داري در حد 05/P<0 در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد اسپرم در گروههاي آزمايش 4/0 و 2/mg/kg 0
نسبت به گروه شاهد به صورت معني داري افزايش يافت. ميزان درصد مرفولوژي طبيعي اسپرم در تمام گروههاي آزمايش نسبت به گروه شاهد تفاوت معني دار نشان داد (05/0>P). اما ميزان درصد تحرک اسپرم در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معني دار نداشت.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که کيفبت پارامترهاي اسپرم موش هاي مسن که با ميزان mg/kg 0/2
سلنيوم درمان شده بودند به صورت معني داري نسبت به گروه شاهد بهبودي پيدا کرد. اين مطالعه نشان داد که تاثير سلنيوم وابسته به دوز است و تجويز مقدار مناسب سلنيوم در مردان مسن مي تواند باروري را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 85  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی