برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تستهای عملکرد ریوی در مصرف کنندگان قلیان در اردبیل

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عابدي علي*,تيمورزاد بابك,ظريفي مهران,سزاوار سيدهاشم,محمدي نقده مصطفي,خامنه سعيد,لطف اله زاده رسول
 
 *دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مصرف تنباكو جزء مشكلات بشري بوده كه علاوه بر عوارض اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي بر روي اندامهاي انساني تاثير سويي داشته و منجر به سرطان ريه، گوارش، مثانه و تغيير كروموزمي و تغيير فاكتورهاي خوني و غيره مي گردد. بر خلاف سيگار بر روي تاثيرات قليان روي اندامهاي انساني مطالعات اندكي صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي تستهاي عملكرد ريوي در استفاده كنندگان از قليان در شهر اردبيل مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه مورد شاهدي، 133 فرد قلياني كه حداقل سه بار در روز و به مدت سه سال يا بيشتر قليان استفاده مي كردند از قهوه خانه هاي سطح شهر اردبيل انتخاب و اسپيرومتري بر روي اين افراد حداقل سه بار صورت گرفت. جهت مقايسه پارامترهاي ريوي به همين تعداد فرد سالم در محدوده سني مشابه كه هيچ گونه بيماري نداشتند و از دخانيات استفاده نمي نمودند و از لحاظ شرايط اجتماعي، اقتصادي مشابه با افراد قليان بودند انتخاب و اسپيرومتري روي اين افراد انجام گرفت. داده ها نرم افزاز Spss11 تحت win مورد پردازش قرار گرفتند. براي هر مرحله علاوه بر محاسبه ميانگين و انحراف معيار، جهت مقايسه ميانگينهاي از آزمون t-test استفاده گرديد و در تمامي احتمال خطاي كمتر از 5% معني دار تلقي كرديد. محدوده سني افراد قلياني و نرمال به ترتيب 78-17 و 82-20 سال بود و ميانگين سني افراد قلياني 14.9±44.37 سال و افراد سالم 41.54± 41.54 سال بود. نتايج اين پژوهش نشان دهنده وجود اختلاف آماري معني دار بين پارامترهاي دو گروه بود. مقايسه FEV1 در افراد قلياني (0.21+1.87 ليتر) و افراد نرمال (0.12+2.99 ليتر) و مقايسه FVC افراد قلياني (0.63+3.44 ليتر) و افراد نرمال (0.59+4.99 ليتر) و مقايسه نسبت FEV1/FVC در افراد قلياني (10.5+70.83 درصد) و افراد نرمال (5.6+92.13 درصد) اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.05 ) در اين مطالعه 27 نفر (20%) از افراد قلياني دچارCOPD  بوده و 10 نفر (5/7 %FEV1 (% كمتر از 70 داشته اند.
نتيجه گيري: با توجه به كاهش پارامترهاي ريوي نسبت به نرمال به نظر ميرسد كه استفاده از قليان نظير سيگار در كاهش پارامترهاي ريوي موثر بوده و ميتواند اثرات مخرب بر روي سيستم ريوي داشته باشد. آگاهي به مردم به ويژه جوانان در مورد مضرات قليان توسط وسايل ارتباط جمعي ضروري ميباشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی