مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر بخشي امواج فراصوت در درمان مدل امبوليك سكته مغزي در مقايسه با t-PA

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شعبان زاده عليرضا*,وانگ چنسو,شوئيب اشفق
 
 *دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: بكارگيري اولتراسوند به عنوان عامل فيبرينوليز يكي از راههاي افزايش عملكرد درمان با عوامل فيبرينوليتيك مي باشد. مطالعات نشان داده اند كه امكان افزايش فعاليت فيبرينوليتيك توسط عوامل ترومبوليتيك مختلف وجود دارد. در اين مطالعه اثر درماني فعال كننده پلاسمينوژن بافتي (tPA) بطور توام با US درمدل ترومبوامبوليك سكته مغزي بكار گرفته شده است و هدف آن است كه اثرات  USرا به تنهايي يا به همراه عوامل ترومبوليتيك (tPA) در شرايط نورموترمي بر آسيب ايسكمي مغز بررسي گردد.
مواد و روشها: دراين مطالعه 4 سري آزمايش انجام گرديده است. در آزمايش 1، دماي مغز وركتوم مقايسه گرديد. در آزمايش 2 اثر US
در مدل تورمبوامبوليك سكته مغزي بررسي گرديد. حجم انفاركتوس، ادم مغزي و اختلالات نورولوژيك پس از انسداد شريان مغزي مياني (MCA) محاسبه گرديد. در آزمايش 3 و 4، ما US را در شرايط نورموترمي جهت آزمون نوع اثر بر اختلال خون رساني و محافظت از پيوستگي سد مغزي-خوني مورد بررسي قرار داديم.
نتايج: نتايج نشان داد كه دما در مغز تقريبا 5/0 درجه سانتيگراد كمتر از دماي ركتوم مي باشد. نتايج همچنان تاكيد برآن دارد كه
 USبه تنهايي مي تواند ميزان حجم انفاركتوس را نسبت به گروه كنترل به ميزان 30 درصد كاهش دهد  USاختلالات نورولوژيك را بهبود داده و ادم مغزي و اختلال خون رساني راكاهش مي دهد.
نتيجه گيري: حاصل اين مطالعه تاكيد بر آن دارد كه اولتراسوند بر ايجاد اثرات مفيد در مدل امبوليك سكته مغزي در رت موثر است و قادر به كاهش اختلال خون رساني در مغز دچار آسيب ايسكمي مي گردد
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 220  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی