برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تجويز توام اپي نفرين و گلوکز بر يادگيري فضايي موشهاي صحرايي نر جوان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بلارن مريم*,معاضدي احمدعلي,همتي علي اصغر,راسخ عبدالرحمان
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد بسيار زيادي بيانگر اين مطلب هستند که اپي نفرين موجود در گردش خون، يادگيري را در موشهاي صحرايي جوان افزايش داده و ظاهرا اين عمل را بوسيله افزايش سطوح گلوکز خون انجام مي دهد. همچنين گزارش شده است که مقادير بالاي گلوکز، هيچ تاثيري بر يادگيري نداشته در صورتيکه مقادير متوسط آن موجب بهبود يادگيري مي گردند. لذا در اين تحقيق اثر تجويز توام اپي نفرين و گلوکز بر يادگيري فضايي موشهاي صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفت.
روش: موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار به گروههاي دريافت کننده اپي نفرين
30 ,1.0 kg/mg) دقيقه قبل از آموزش، زير جلدي)، گلوکز 10 ,500 kg/mg) دقيقه پيش از آموزش، داخل صفاقي) و گروه دريافت کننده اپي نفرين و گلوکز به صورت توام تقسيم شدند. گروههاي شاهد نيز تحت شرايط يکسان و به همان حجم سرم فيزيولوژيک دريافت نمودند. جهت بررسي يادگيري فضايي از دستگاه ماز Y شکل استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان مي دهد که تجويز اپي نفرين موجب افزايش قابل توجه يادگيري فضايي در روزهاي اول
(P<0.05)، دوم (P<0.05)، سوم (P<0.01) و چهارم (P<0.05) مي شود. همچنين تزريق گلوکز باعث افزايش معني دار يادگيري فضايي در روز اول (P<0.05) مي شود. همينطور مقايسه تجويز توام اپي نفرين و گلوکز با اپي نفرين به تنهايي در روزاول (P<0.001) معني داري بود ولي سطح يادگيري در گروه تجويز توام پايين تر از اپي نفرين به تنهايي بود. اما مقايسه تجويز توام اپي نفرين و گلوکز با گلوکز به تنهايي در هيچ يک از روزهاي آموزش تفاوت معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: تجويز توام اپي نفرين و گلوکز بر روي فرايند يادگيري فضايي تاثير سينرژيستي ندارد و به نظر مي رسد که در اين حالت اپي نفرين موجب افزايش گلوکز خون مي شود و احتمالا اين مقدار گلوکز اندوژن به گلوکزي که بصورت اگزوژن تجويز شده اضافه گرديده و موجب کاهش حافظه در مقايسه با اپي نفرين و يا گلوکز به تنهايي ميشود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی