برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در پیش بینی تداخلات متابولیسمی دارویی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري امير*
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: پيشگويي تداخلات دارويي بر اساس اطلاعات آزمايشگاهي يکي از مباحث مهم در گسترش و ارايه داروهاي جديد به کلينيک بحساب مي آيد. هميشه اين سوال مطرح ميگردد که آيا ميتوان تداخلات دارويي را به صورت کمي و کيفي از مطالعات آزمايشگاهي پيش بيني کرد يا نه؟ در اين مطالعه تمام پارامترهاي مورد لزوم از بررسي متون علمي جمع آوري گرديدند و اين داده ها بعدا براي سيمولاسيون در يک مدل رياضي (Mathcad) بر اساس يک برنامه کامپيوتري که در دانشگاه شيفيلد انگلستان ابداع گرديده است صورت پذيرفت.
متد:
Zolpidem مشتقي از ايميدازوپيريدين به عنوان هيپنوتيک نشان داده شده است که عمدتا در کبد و روده باريک توسط CYP3A4 متابوليزه ميگردد و داروي Itraconazole به عنوان ضد قارچ مهار کننده CYP3A4 ميباشد. ما در اين مطالعه امکان مهار متابوليسمي آنزيمي داروي Zolpidem توسط Itraconazole را در کبد و روده باريک بطور همزمان با سيمولاسيون کامپيوتري مدل سازي نموده و نتايج خود را با گزارشات باليني مقايسه نموديم. در مدل مورد مطالعه نسبت AUC داروي Zolpidem (سطح زير منحني زمان- غلظت سرمي) بدون اثر مهاري Itraconazole و بعد از اثر مهاري محاسبه گرديد که نسبت اين دو به عنوان معيار تداخل دارويي در نظر گرفته مي شود.
نتايج: نتايج تداخل دارويي بين
Zolpidem و Itraconazole توسط سيمولاسيون نشانگر افزايش AUC در حد 1.26 مي باشد که اين مقدار در مقايسه با گزارش باليني 1.33 کمتر مي باشد.
بحث: مطالعه اخير نشان دهنده اثرات کم
Itraconazole در فارماکوکينتيک Zolpidem ميباشد. با اين همه پيشگويي بر اساس ميانگين داده ها بدون در نظر گرفتن اختلافات وسيع فيزيولوژيکي بيماران ارزش کار حاضر را زير سوال قرار مي دهد. در عين حال بين نتايج باليني و کار حاضر هماهنگي خوبي که دال بر صحت مدل سازي است وجود دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 43  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی