مشخصات مقاله

عنوان: 

فعاليت ضد ميکروبي برخي از ليگاندهاي آزاد باز شيف و کمپلکس دو هسته اي با آهن III بهمراه ساليسيل آلدئيد و يا بخش ساليسيل آلدئيدي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آبنوسي محمدحسين,خان محمدي حميد,كي پور حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: ترکيبات بازهاي شيف داراي خاصيت ضد ميکروبي هستند.
روشها: تعدادي ليگاند تک هسته و دو هسته توسط روش تراکمي با 4-آمينو-3-(4-پيرديل)-5-مرکاپتو-1و2و4-تري آزول و ساليسيل آلدئيد و يا 4-متوکسي ساليسيل الدئيد در فنل تهيه شد. ساختار جامد ليگاندهاي توليد شده توسط اسپکتروسکپي بررسي گرديد. همچنين کمپلکس دو هسته آهن
III اين ليگاندها تهيه و مورد بررسي اسپکتروسکپي قرار گرفت. در تعيين فعاليت ضد ميکروبي اين ترکيبات از اشرشيا کولي، و استافيلوکوکوس آرئوس بعنوان باکتري و کانديدا آلبيکنس بعنوان قارچ و از روش انتشار محيطي استفاده شد. محيطهاي کشت مولر هينتون و سابورو دکتروز آگار براي باکتري و قارچ استفاده، و بترتيب اين محيطها در 24 37oC ساعت و 48 27oC ساعت براي باکتري و قارچ نگهداري گرديدند.
نتايج: 5 ترکيب (8، 33، 35، 37، 40 و 41) از 12 ترکيب تهيه شده داراي خاصيت ضد باکتري بر عليه باکتري استافيلوکوک و فقط ترکيب 41 داراي خاصيت ضد باکتري بر عليه باکتري اشرشيا کولي بودند. در اين ترکيبات شيميايي تهيه شده، ترکيبات 34، 35 و 37 داراي خاصيت ضد قارچي بودند.
نتيجه گيري: اين ترکيبات از خاصيت قوي ضد باکتري گرم مثبت در مقايسه با داروي استاندارد برخوردار نبودند. اما ترکيب 35 با محدوده توفق رشد 24 ميلي متر در مقايسه با نيستاتين (محدوده توفق رشد 25 ميلي متر) داراي فعاليت ضد قارچي خوبي بود. لذا به اين ترتيب اين ترکيب که تهيه آن از نظر اقتصادي نيز مقرون بصرفه است مي تواند بعنوان داروي ضد قارچ در مکانهايي که احتمال آلودگي کانديدائي وجود دارد مورد استفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 245  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی