برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر اسید پکتیک بر روی مرگ سلولهای GH3/B6

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عطاري فرنوش*,سپهري حوري,اژدري سهيلا,گليايي بهرام,دلفي لادن,رسولي ياسمن
 
 *دانشکده زيست شناسي٬ پرديس علوم٬ دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مرگ برنامه ريزي شده ي سلولي يا آپوپتوز با تغييرات مورفولوژيکي خاصي همراه است. در اين مطالعه اثر اسيد پکتيک بر روي آپوپتوز سلولهاي GH3/B6 بررسي شده است. اين ماده بخش عمده پلي ساکاريدهاي ديواره سلولهاي گياهي را تشکيل مي دهد و سبب مهار رشد و متاستاز سلولهاي سرطاني مي شود. اسيد پکتيک باعث کاهش حجم توده سلولها در سرطان مي گردد در حاليکه وزن توده ثابت باقي مي ماند.
روشها: سلولهاي
GH3/B6 در محيط کشت Ham´s F12 غني شده توسط 15% سرم اسب و 5/2% سرم جنين گاو به مدت 3 روز کشت داده شدند. سپس مقادير مختلف اسيد پکتيک (50, 100, 150, 200, 250 mgr/ml) در زمانهاي 48٬24 و 72 ساعت بر روي سلولها اثر داده شد. بروموکريپتين (با غلظت (10 mM به عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت. اين ماده عامل القا کننده آپوپتوز در اين سلولها مي باشد. درصد زيستايي سلولها در حضور مقادير مختلف اسيد پکتيک و بروموکريپتين توسط تست MTT بررسي شد. سپس با استفاده از رنگ آميزي پروپوديوم آيودايد (PI) تغييرات هسته سلولها مورد مطالعه قرار گرفت. قطعه قطعه شدن DNA سلولها در اثر آپوپتوز توسط الکتروفورز بررسي گرديد.
نتايج: اين پژوهش نشان مي دهد که در حضور مقادير مختلف اسيد پکتيک درصد زيستايي سلولها کاهش مي يابد و رنگ آميزي
PI نشان داد که در حضور اسيد پکتيک با غلظت 250 mgr/ml هسته اين سلول ها قطعه قطعه مي شود. اين نتيجه با حضور باندهاي متعدد DNA در ژل الکتروفورز مطابقت دارد.
نتيجه گيري: با توجه به اين نتايج احتمال مي رود اسيد پکتيک در غلظتهاي بالا قادر به القاي آپوپتوز در سلولهاي
GH3/B6 مي باشد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی