مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات داروي هيدروکسي کلروکين سولفات بر ميزان هورمونهاي LH, FSH، تستوسترون و اسپرماتوژنز در موشهاي صحرايي نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خضري مطلق صديقه*,شريعتي مهرداد,مختاري مختار,خضري مطلق رحيمه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون، گروه زيست شناسي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: I L1 و TNF دو سيتوکين اصلي التهاب مي باشند که با ايجاد اثرات زيانبار باعث التهاب مفصل مي شوند. داروي هيدروکسي کلروکين سولفات يک داروي ضد روماتيسمي تعديل کننده بيماري است که با مهار توليد اينترلوکين 1 و فاکتور نکروز تومور در بيماريهايي همچون آرتريت روماتوئيد مورد استفاده قرار مي گيرد. در پژوهش حاضر اثرات داروي هيدروکسي کلروکين سولفات بر اسپرماتوژنز و ميزان هورمونهاي LH، FSH و تستوسترون مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: حيوانات مورد استفاده 40 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار بودند که به 4 گروه 8 تايي در قالب گروههاي تجربي و کنترل تقسيم شدند. گروه کنترل حلال دارو، آب مقطر را به مقدار
0.1 ميلي ليتر به صورت درون صفاقي دريافت مي کرد، سه گروه تجربي داروي هيدروکسي کلروکين سولفات را به مدت 28 روز با مقادير 15، 30 و 60 mg/kg روزانه دريافت مي کردند. در روز 29 پس از خونگيري از قلب با استفاده از روش RIA هورمونهاي LH، FSH و تستوسترون اندازه گيري شدند.
نتايج: در مقادير سرمي
LH و FSH تغيير معني داري در سطح P?0.05 در گروههاي تجربي نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. حال آنکه در مقادير حداکثر دارو ميزان هورمون تستوسترون کاهش معني دار در سطح P?0.05 نشان داد.
نتيجه گيري: احتمالا داروي هيدروکسي کلروکين سولفات با کاهش ترشح پرولاکتين منجر به کاهش گيرنده ها يا حساسيت آنها به
LH شده و تستوسترون کاهش مي يابد. به نظر مي رسد سلولهاي سرتولي از نظر تعداد در بين گروههاي تجربي و کنترل دچار تغيير شده، احتمالا به دليل کاهش تستوسترون تعداد سلولهاي سرتولي کاهش يافته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 392  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی