برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شکنندگی اسموتیکی گلبولهای قرمز در موشهای صحرایی با پرکاری تیروئید

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حبيبي گيتي*,قاسمي اصغر,پاشايي راد شاهرخ,زاهدي اصل صالح
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پرکاري تيروئيد با کم خوني همراه است و هورمون هاي تيروئيد با تاثيري که بر تعداد و فعاليت پمپ سديم/ پتاسيم-ATPase و همچنين ترکيب ليپيدي غشا دارند مي توانند شکنندگي گلبول هاي قرمز را تغيير دهند. در اين مطالعه شکنندگي اسموتيکي گلبول هاي قرمز موش صحرايي با پرکاري تيروئيد با گروه شاهد مقايسه شد.
مواد و روشها: تعداد 48 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با ميانگين وزن
221±4 گرم به چهار گروه تقسيم شدند. گروه اول به مدت 30 روز لوتيروکسين به مقدار 12 ميلي گرم در ليتر که به آب آشاميدني اضافه شده بود مصرف کرد، گروه دوم شاهد گروه اول بود. گروه سوم به مدت 60 روز لوتيروکسين مصرف کرد و گروه چهارم شاهد گروه سوم بود. در آخر دوره، اندازه گيري کميت هاي هورموني و بيوشيميايي در خون انجام شد. براي ارزيابي شکنندگي اسموتيكي، گلبول هاي قرمز به مدت 30 دقيقه در غلظت هاي مختلف كلرور سديم در 37 درجه سانتيگراد انكوبه شدند و ميزان هموليز بوسيله رنگ سنجي محلول بالايي اندازه گيري شد. هموليز بر اساس درصد از هموليز گلبول هاي قرمز در حضور آب مقطر (هموليز صد در صد) بيان شد.
يافته ها: در اين تحقيق اگر چه ميزان هموگلوبين، هماتوكريت، ميانگين هموگلوبين در هر گلبول قرمز و ميانگين حجم هر گلبول قرمز در گروه سوم بطور معني دار
(p<0.05) نسبت به گروه چهارم افزايش داشت ولي شکنندگي اسموتيكي گلبول ها اختلاف معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد كه اولا پركاري تيروئيد در موش صحرايي آنمي ايجاد نمي کند و ثانيا شکنندگي اسموتيكي گلبول هاي قرمز تفاوتي با گروه کنترل ندارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی