مشخصات مقاله

عنوان: 

اندازه گيري تستوسترون در ناحيه CA1 هيپوكمپ راست و چپ رتهاي نر سالم و اخته شده قبل و بعد از يادگيري فضايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محدث گيسو*,نقدي ناصر,خامنه سعيد
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مطالعات بيشماري بر حضور استروييدهاي جنسي و گيرنده هاي آنها در هيپوكمپ و تاثير آنها بر يادگيري و حافظه فضايي اشاره كرده اند. اين تحقيق براي اندازه گيري تستوسترون در ناحيه CA1 هيپوكمپ و بررسي اثر يادگيري فضايي بر مقادير آن طراحي شد.
شانزده رت به دو گروه گونادكتومي نشده و گونادكتومي شده تقسيم شدند و سپس در ماز آبي موريس تحت آموزش قرار گرفتند. چهل حيوان ديگر نيز به چهار گروه RCNC, LCNC, RCC ,LCC تقسيم شدند. تمام آنها در ماز آبي موريس تحت آموزش قرار گرفتند. چهار حيوان در هر يك از چهار گروه تحت ميكرودياليز قرار گرفتند و محتواي استروييدي نمونه ها توسط روش كروماتوگرافي با كاركرد بالا و تشخيص با اشعه ماوراي بنفش، اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشان داد، پس از چهار روز آموزش، تفاوت معني داري در يادگيري فضايي بين دو گروه گونادكتومي نشده و گونادكتومي شده وجود نداشت. گونادكتومي مقادير تستوسترون را در ناحيه CA1 هيپوكمپ حيوانات گونادكتومي شده تغيير نداد. مقادير تستوسترون بين هيپوكمپ راست و چپ تفاوت معني داري را به نفع هيپوكمپ چپ نشان داد. همچنين تفاوت معني داري در ميزان تستوسترون هيپوكمپ پس از آموزش به جز در گروه گونادكتومي شده كه كانال راست داشتند، ملاحظه نگرديد. در مجموع، يافته هاي ما نشان مي دهد كه گونادكتومي تاثيري بر يادگيري ندارد. تستوسترون به عنوان يك نورواستروييد در ناحيه CA1 هيپوكمپ وجود دارد و آموزش فقط در هيپوكمپ راست باعث تغيير معني دار در مقادير آن در اين ناحيه مي گردد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 42  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی