برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه ساختار بافتی لوب قدامی غده هیپوفیز در موش های صحرایی نر وابسته و غیر وابسته به مورفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرحسيني مهري*,عزت آبادي پور مسعود,دبيري شهريار,رضايي عليرضا,افتخارواقفي سيدحسن
 
 *دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: غده هيپوفيز با ترشح هورمون هاي تحريک کننده، کنترل ترشح هورمون هاي غدد ديگر بدن را به عهده دارد تاثير اوپيوئيدها بر هورمون هاي غده هيپوفيز تقريبا موضوعي شناخته شده مي باشد. با اين حال تحقيقات اندکي راجع به تاثير آن بر روي بافت هيپوفيز صورت گرفته است. در اين مطالعه اثر مورفين روي سلول هاي لوب قدامي هيپوفيز بررسي شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 12 موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار انجام گرفت. موش ها با مصرف 21 روزه مورفين (خوراکي و از طريق آب آشاميدني) معتاد شدند. پس از کنترل علايم سندرم ترک اعتياد، از حيوانات خون گيري انجام شد و با استفاده از روش الايزا مقدار پرولاکتين اندازه گيري شد. در مرحله بعد پس از بيهوش کردن حيوانات و انجام پرفيوز قلبي، هيپوفيز حيوانات درآورده شد و در فرمالين 10% فيکس گرديد. سپس براي شناسايي سلول هاي آن رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي انجام شد. تعداد سلول هاي لاکتوتروف و سوماتوتروف در دو گروه با هم مقايسه شدند.
نتايج: ميانگين توليد پرولاکتين در گروه وابسته به مورفين افزايش معني داري نسبت به گروه غير وابسته به مورفين نشان داد. نتايج حاصل از روش ايمونوهيستوشيمي، افزايش معني دار سلولهاي لاکتوتروف را در گروه وابسته به مورفين نسبت به گروه غيروابسته به مورفين نشان داد.
نتيجه گيري: در مطالعات قبلي مطالب متناقضي راجع به تاثير مورفين بر هورمون هاي آدنو هيپوفيز مطرح شده است. با اين وجود نتايج حاصل از تحقيق حاضر حاکي از تاثير اعتياد به مورفين در افزايش معني دار سلول هاي لاکتوتروف لوب قدامي هيپوفيز که مسوول ترشح هورمون پرولاکتين است، مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی