مشخصات مقاله

عنوان: 

حساسيت القا شده توسط مرفين در موش هاي کوچک آزمايشگاهي: تغيير در فعاليت حرکتي بواسطه در معرض قرارگيري با داروهاي گيرنده GABAB

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري درويشاني احمد*,رضايوف آمنه,حاجي زاده مقدم اكبر,زرين دست محمدرضا
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: تجويز متناوب و مكرر انواع داروهاي اعتيادآور همانند مرفين باعث افزايش تحريك مزمن عوامل حركتي و خصوصيات انگيزشي مي شود. در اين تحقيق اثرات دارو هاي گيرنده GABAB بر حساس سازي حركتي ناشي از مرفين در موش سوري نر سفيد مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: روش كار در سه مرحله مشخص حساسيت سازي، قطع دارو و تست مورد استفاده قرار گرفت. براي اندازه گيري فعاليت حركتي حيوان از دستگاه حركت سنجي
Animax استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه افزايش فعاليت حركتي حيوانات پيش تيمار شده با مرفين
30 mg/kg) و 15و 5/7) در مدت 3 روز، بدنبال پنج روز قطع دارو نشاندهنده توسعه حساسيت است. القاي فعاليت حركتي توسط مرفين (5 mg/kg) بطور معني داري در حيواناتي كه قبلا بمدت سه روز با تزريق داخل مغزي باكلوفن يا فاکلوفن در حضور يا در غياب مرفين (15 mg/kg) پيش درمان شده بودند، بدنبال 5 روز قطع دارو كاهش مي يابد. تجويز داخل مغزي فاکلوفن 2 µg/mouse /day × 3 days) و 1 و 0.5) به همراه باکلوفن (1 µg/mouse/day × 3 days) فعاليت حركتي القا شده توسط مرفين (5 mg/kg) را در حيوانات پيش تيمارشده با سالين يا مرفين (15 mg/kg) در مدت 3 روز، بدنبال پنج روز قطع دارو، كاهش داد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند كه گيرنده هاي
GABAB مي توانند در اكتساب و بيان حساس سازي حركتي ناشي از مرفين دخالت داشته باشند.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 19  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی