مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير سايمتيدين بر روي نارسايي حاد کليوي ميوگلوبينوريک در رات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مروتي حسن*,نجف زاده ورزي حسين
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: آهن آزاد شده از بافت عضلاني آسيب ديده به عنوان يک منبع آهن در نارسايي حاد کليوي شرکت مي کند. يکي از آنزيم هايي که در ايجاد اين نارسايي دخالت مي کند، آنزيم سيتوکروم P-450 مي باشد. مهار اين آنزيم احتمالا مي تواند نارسايي حاد کليوي را بکاهد. سايمتيدين مهار کننده آنزيم فوق است. هدف اين مطالعه بررسي اثر اين دارو در کاهش نارسايي حاد کليوي ناشي از ميوگلوبينوري بدنبال تزريق گليسرول در رات بود.
روشها: در چهار گروه از رات ها (n=6) آزمايش به شرح زير انجام شد: گروه اول رات هايي که هم حجم گليسرول سرم فيزيولوژي دريافت کردند. گروه دوم رات هايي که گليسرول 50% را عضلاني دريافت کردند. گروه سوم همانند گروه دوم، ولي نيم ساعت قبل سايمتيدين را با دوز 150ml/kg-ip دريافت نمودند. گروه همانند گروه 2 بودند ولي چهار روز قبل سايمتيدين را با دوز100ml/kg-ip  روزانه دريافت کردند. بيست و چهار ساعت بعد از تزريق گليسرول رات ها با اتر آسان کشي شدند و کليه ها جدا گرديد. با روش روتين تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين تعداد سلول هاي نکروزه در توبول پروکسيمال شمارش شد و ميانگين اين سلول ها در گروه هاي مختلف از نظر آماري بررسي گرديد. نتايج ميانگين سلول هاي نکروزه در گروه اول بطور معني داري کمتر از ساير گروه ها بوده است (p مساوي 001/0) و اين ميانگين در گروه دوم در مقايسه با گروه هاي سوم p) مساوي 01/0 ) و چهارم (p مساوي 006/0) بيشتر بود ولي بين اختلاف معني داري بين گروه چهارم و پنجم مشاهده نشد.
نتيجه گيري نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که سايمتيدين مي تواند نارسايي حاد کليوي ناشي از ميوگلوبينوري را کاهش دهد.
 

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 50  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی