برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ایجاد موتاسیون V364D در انتهای کربوکسیل کانال پتاسيمي (ROMK2 (Kir1.1b بر روی روند آندوسیتوز آنها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي هاشمي سعيد*,كوپر گوردون,وايت استنلي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اراك
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: انواع مختلفي از ايزو فورم هاي کانال پتاسيمي ROMK در قسمت هاي انتهاي نفرون و در مجاري جمع کننده حضور دارند و ترشح يون K+ را در اين قسمت ها انجام مي دهند. مطالعات نشان داده است كه الگوهاي درون بر انتهاي كربوكسيل كانال پتاسيمي ROMK (Kir1.1) در اندوسيتوز به واسطه كلاترين از غشا پلاسماي اووسيت ها و مجاري جمع كننده قشري دخالت دارد (Moral et al. 2001; Zeng et al. 2002). در اين مطالعه اثر اسيد آمينه والين 364  كه در ناحيه PDZ نوع يك قرار گرفته است با ايجاد موتاسيون V364D بر پايداري و آندوسيتوز كانال پتاسيمي ROMK2 هنگامي که در غشا اووسيت بيان مي شد بررسي گرديده است.
روش كار: اووسيت هاي
Xenopus laevis به روش استاندارد با استفاده از كلاژناز جدا گرديدند براي ايجاد موتاسيون در انتهاي كربوكسيل کانال پتاسيمي ROMK2 با استفاده از روشquick-change  ايجاد موتاسيون زاي مستقيم (site-directed mutagenesis) گرديد. cRNA که ROMK2 و موتاسيون V364D را کد مي کرد سه روز قبل از قرار دادن در محلول (BFA) زمان صفر به اووسيت ها تزريق مي شد. به محيط کشت برفلدين A  (+BFA) به مقدار 25 ميکرومولار مهار كننده انتقال پروتئينهاي ساخته شده به غشا يا اتانول به عنوان حلال(-BFA) BFA  اضافه گرديد. با استفاده از تکنيک ثابت نگه داشتن ولتاژ با استفاده از دو الکترود جريان يوني مربوط به کانال هاي پتاسيمي  ROMK2 و موتاسيون  V364Dاندازه گيري گرديد.
يافته ها: يافته هاي حاصل نشان داد بر خلاف كانال هاي پتاسيمي ROMK2
اووسيت هاي که موتاسيون V354D را بيان مي کردند در ثبت مورد نظر در طي دوره انکوبه شدن در BFA در غلظت 25 ميکرو مولار کاهشي در ميزان جريان يوني اين کانال پتاسيمي ديده نشد. پس از اينکه اووسيت ها 48 ساعت تحت تاثير BFA بودند ميزان کسر جريان براي ROMK2 و موتاسيون V364D به ترتيب برابر با (n=16) 0.24 ±0.05 و n=16) 0.17 ±0.09) بود. اين نتايج افزايش پايداري و ثبات کانالهاي پتاسيمي ROMK2 غشا با ايجاد موتاسيون V364D را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: قسمت داخلي ناحيه
(S-E-V) PDZ  در تعيين پايداري کانالهاي پتاسيمي ROMK2 دخالت دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 31  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی