برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش پمپ سدیم-پتاسیم وابسته به انرژی بر خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی-بطنی ایزوله خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني خاله جير سيدغلامرضا*,خوري وحيد,عريان شهربانو,ناصري محسن,نايب پور سيدمحسن
 
 *دانشکده علوم پايه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات الكتروفيز يولوژيك با استفاده از بافت جدا شده گره دهليزي بطني نشان ميدهد كه حداقل سه خاصيت كاملا مستقل گره دهليزي بطني (ريکاوري، تسهيل پذيري و خستگي) مسوول بروز رفتارهاي وابسته به سرعت در اين گره مي باشد. هدف تحقيق حاضر بررسي نقش پمپ Na+-K+ ATPase در ايجاد رفتار وابسته به سرعت گره دهليزي-بطني ميباشد.
روشها: اين مطالعه از نوع آزمايشگاهي است که از مدل گره دهليزي بطني ايزوله خرگوش با استفاده از پرفيوژن کرونر استفاده شد. کل حيوانات مورد بررسي 9 خرگوش بودند که به صورت قبل و بعد مورد آزمايش قرار گرفتند. اثرات ائوبائين با
غلظت هاي 25/0 ، 2/0 ،1/0 ، 05/0 ميکرو مولار در ليتر با استفاده از پروتکلهاي تحريکي ويژه بر روي خواص الکترو فيريولوژيک قلب بررسي شد. کليه داده ها به صورت Mean±SE گزارش شد و اختلاف بيشتر از P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ائو بائين در غلظت کم (05/0) سبب کاهش معني دارخستگي گره
از 7/3 ± 3/9 به 8/3 ± 7 شده ولي با افزايش غلظت سبب افزايش معني دار ميزان خستگي ميگردد. همچنين پارامتر هاي پايه گره نيز همزمان با افزايش غلظت (1/0 و 2/0) به صورت معني دار افزايش يافت به طوريکه ميزان ونکباخ از 5/16 ± 5/153 به 13 ± 200 در غلظت 25/0 رسيد. همچنين کاهش معني دار ميزان تسهيل از 5±3/34 به 9/5±8/29 در غلظت 2/0 از ديگر نتايج تحقيق حاضر است.
نتيجه گيري: رفتار دوگانه ائوبائين در تغيير خواص وابسته به سرعت مي تواند احتمال نقش پمپ سديم-پتاسيم وابسته به انرژي را در مکانيسم خواص وابسته به سرعت مطرح کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی