برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پاراکسان حداکثر برداشت گابا در سیناپتوزومهای مغز موش صحرایی را کاهش می دهد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: قاسمي اصغر*,سديدي احمد,محمدي مسلم,خوش باطن علي,عسگري عليرضا
 
 *انستيتو تحقيقات علوم غدد درون ريز، بخش فيزيولوژي و بيوفيزيك، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پاراتيون يك تركيب ارگانوفسفره است كه مصرف فراواني به عنوان حشره كش دارد. پاراكسان متابوليت پاراتيون است كه نشان داده شده برداشت گابا در سيناپتوزومهاي كورتكس رت را مهار مي كند. هدف اين مطالعه بررسي مكانيسمهاي اثر مهاري پاراكسان بر برداشت گابا در سيناپتوزومهاي تهيه شده از كورتكس موش بزرگ آزمايشگاهي مي باشد.
روشها: بعد از تهيه سيناپتوزوم مطالعات كينتيك جهت تعين اثر پاراكسان
 بر Km و Vmax برداشت گابا انجام شد. استيل كولين و آنتاگونيستهاي آن (آتروپين و مكاميل آمين) براي ارزيابي وابستگي كولينرژيك برداشت گابا استفاده شدند. با استفاده از مهار كننده هاي برداشت گاباي گليالي (بتا آلانين) و برداشت نروني (دابا) نوع ترانسپورتر درگير در برداشت گابا مشخص گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه پاراكسان به طور معني داري
Vmax برداشت گابا را كاهش مي دهد (23/4±2/175 در برابر 03/2±4/80 پيكومول به ازاي هر ميلي گرم پروتئين در دقيقه، 001/0>p) در حاليكه اثر معني داري بر Km آن ندارد (02/1±80/9 در برابر 92/0±09/9 ميكرومولار در گروههاي پاراكسان و كنترل). دابا سبب كاهش معني دار برداشت گابا شد (001/0>p) در حاليكه بتا آلانين اثري بر برداشت نداشت. استيل كولين اثري بر برداشت اعمال نكرد و آتروپين و مكاميل آمين نتوانستند اثرات مهاري پاراكسان بر برداشت گابا را معكوس نمايند.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت كه پاراكسان به صورت يك آنتاگونيست غير رقابتي برداشت گابا عمل مي كند كه مي تواند در پايانه هاي عصبي كينتيك برداشت گابا را متاثر كند. همچنين مي توان نتيجه گيري كرد كه مهار برداشت گابا توسط پاراكسان مستقل از اثرات كولينرژيك آن است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی