مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش ليزر سبز در آزاد سازي راديکالهاي آزاد و اثر آن بر روي درصد تخم گشايي سيست آرتميا اروميانا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قديري علي*,قراملكي حميده,علي وندي فرخاد ساناز
 
 *مجتمع پژوهشي بناب (سازمان انرژي اتمي ايران)
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: ليزرها داراي اثرات متفاوتي در موجودات زنده هستند. براي مثال تابش ليزرهاي با شدت پايين در محدوده نور قرمز باعث ترميم پوست مي شود. يا ليزر سبز توليد راديکالهاي آزاد را تحريک مي کند. تاثير ليزر در موجودات زنده بسته به شرايطي مانند نوع سلولهاي تيمار شده، طول موج و شدت نور تابيده شده متفاوت است.
روشها: در اين پژوهش اثر تابش ليزر سبز روي درصد تخم گشايي سيست آرتميا اروميانا مطالعه شده است. براي اين منظور 3 گروه سيستهاي دکپسوله آرتميا اروميانا با استفاده
 از Step motor تحت تابش ليزر سبز Nd:Yvo4 با شدت 1mW و طول موج 532nm به مدت 3، 4 و 5 ساعت قرار گرفتند. پس از تيمار سيستها در دماي27°c ، نور 2000Lux، آب نمک35ppt  و اکسيژن محلول انکوب شدند. بعد از 24 ساعت درصد تخم گشايي محاسبه و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V12 آناليز شدند.
نتايج: نتايج آماري نشان داد که درصد تخم گشايي در تيمار 5 ساعته در مقايسه با گروه کنترل داراي کاهش معني داري است (P<0.05).
نتيجه گيري: تحقيقات نشان مي دهند که، تابش ليزر هاي کم انرژي باعث توليد Reactive Oxygen Species (ROS) مي شود. اين ترکيبات سبب توليد آنزيمهاي سو پر اکسيد ديس موتاز و انواع سيتوکينهايي مي شوند که، توليد راديکالهاي آزاد را تحريک مي کنند. راديکالهاي آزاد باعث فعال شدن پر اکسيد لپيد غشا سلول و در نتيجه افزايش نفوذ يونهايي مانند کلسيم به داخل سلول مي شود. کلسيم داخل سلول باعث ترشح آنزيمهاي ليپوزومي و در نهايت فاگوسيتوز سلولي مي شود.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 46  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی