برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ژنوتیپ و فرکانس آللی ژن های N -استیل ترانسفراز 2 و گلوتاتیون S-ترانسفراز در جمعیتی از ایرانیان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تركمان بوترابي آناهيتا,هورمند محمود,نقدي ناصر,بخشايش معصومه,ميلانيان ايرج
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آنزيمهاي متابوليز كننده Xenobiotic ها سازنده يك مسير دفاعي بسيار مهم در برابر انواعي از تركيبات كارسينوژن، سرطانزا هستند از بين آنها تعداد زيادي پلي مرفيك بوده و اين بوجود آورنده تفاوتهاي بين فردي گسترده در توانايي متابوليك و همچنين يك منبع بسيار مهم براي استعداد به سرطانهاي ناشي از مواد شيميايي است. هدف اين مطالعه تعيين فركانس تنوعات مهم آللي براي ژنهاي-N استيل ترانسفراز 2 و گلوتاتيون-S ترانسفراز در جمعيت ايراني و مقايسه آن با فركانسهاي ساير جمعيتهاي قومي بوده است.
مواد و روش ها: تعيين ژنوتيپ در 229 داوطلب ايراني غير وابسته (119 مرد و 110 زن)
براي ژن NAT2 و 170 داوطلب (89 مرد و 81 زن) براي ژن GST صورت گرفت. تركيبي از روشهاي RFLP, PCR براي ژن NAT2 مورد استفاده قرار گرفت. تعيين آللهاي null براي GSTT1, GSTM1 به طور همزمان و با استفاده از روش multiplex PCR انجام شد.
نتايج: فركانس آللهاي اختصاصي
NAT2 به ترتيب براي آلل وحشي NAT2*4، (C481T,M1)*5، (G590A,M2)*6،(G859A,M3)*7  و(G191A,M4)*14 ، 0.300، 0.314، 0.380، 0.006،0.000  مشاهده شد. شايعترين ژنوتيپهاي مشاهده شد NAT2*5/*6 (%7/29) و *4/*6 (%39/21) بود. فركانس آللهاي نول GSTM1 و GSTT1 به ترتيب %7/44 و %1/21 در افراد داوطلب مشاهده شد.
نتيجه گيري: در مطالعهما ايرانيها از نظر فركانسهاي آللي ژن
NAT2 مشابه هنديها بوده اند. غالب بودن كند (%36/49) و متوسط (%47/41) استيله كنندهها در مقايسه با تند استيله كننده ها (%17/9) در گروه مورد مطالعه ما نشان دهنده برجسته بودن فنوتيپهاي كند (slow) در جمعيت ايراني است. همچنين نتايج ما دلالت بر اين نكته دارد كه ايراني ها از نظر فركانس آللي GSTM1 و GSTT1 مشابه جمعيتهاي قفقازي هستند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی